top of page
1Dx.jpg
Český les logo

Poznejte ochranu přírodního bohatství Českého lesa

Přírodní park není izolovaná jednotka, ale vždy zůstane součástí daného regionu.

Foto: Archiv Region Chodsko

Ochrana přirozených procesů

Zřizováním přírodních parků a chráněných území sleduje cíl zachování původních částí krajiny jako přírodního dědictví dalším generacím. Příroda se má v přírodních parcích vyvíjet bez lidských zásahů ve své prapůvodní dynamice. Návštěvníkům nabízejí přírodní parky šanci zažít přírodu, která prakticky není ovlivněná člověkem a poznat přirozený průběh jejího vývoje. Dochází ke vzniku různorodých ekologických

a sociálně ekonomických vazeb mezi chráněným územím

a jeho okolím.

4Dx.jpg
5x.jpg

Význam Českého lesa

Krajina Českého lesa je silně poznamenána historickým vývojem násilného odsunu původního obyvatelstva a uzavření hraničního pásma. Význam českého lesa pak dotváří charakteristická rašeliniště s výskytem chráněných a vzácných druhů rostlin nebo živočichů.

I. zóna

Má nejpřísnější režim ochrany a zahrnuje nejcennější části CHKO, části jsou zároveň chráněné jako MZCHÚ. V lesích tvoří I. zónu porosty s přírodě blízkou skladbou, většinou věkově

a prostorově diferencované, z nichž je většina zařazena do kategorie lesa zvláštního určení nebo lesa ochranného. I. zónu mimo les tvoří obvykle pozemky, které řadu let zůstaly neobhospodařovány. Jedná se o mozaiku mokřadních a rašelinných společenstev, prameniště a údolní nivy s výskytem přirozených společenstev.

13x.jpg
16Bx.jpg

II. zóna

Zahrnuje hodnotné ekosystémy v mozaice s ekosystémy člověkem významně pozměněnými, které často obklopují území I. zóny. V lesích, zahrnutých do této zóny, převažují porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou. Převládá kategorie lesa ochranného nebo lesa zvláštního určení, podíl lesů hospodářských je v důsledku arondace vyšší. Mimo les jsou do II. zóny zařazena území s uchovanými přírodními hodnotami, zemědělsky extenzivně obhospodařovaná pro přírodu šetrným způsobem.

III. zóna

Zóna zahrnuje většinu území CHKO a je tvořena lesními i nelesními ekosystémy a menšími sídly. V lesích převažují porosty s výrazně pozměněnou druhovou skladbou, časté jsou rozsáhlé plochy smrkových porostů charakteru monokultur, uvnitř nichž se porosty s přírodě blízkou skladbou vyskytují jen ve fragmentech. Většina lesů je zařazena do kategorie lesa hospodářského. Do III. zóny jsou dále zařazeny travní porosty vhodné k extenzivnímu hospodaření. V nižších polohách jsou to i plochy s intenzivním hospodařením a s minimálním podílem orné půdy.

63x.jpg
16Ax.jpg

Maloplošná zvláště chráněná území

Maloplošná zvláště chráněná území reprezentující nejzachovalejší části CHKO Český les. Na území CHKO bylo zatím vyhlášeno 29 chráněných oblastí a některé z nich mají jen velmi malou rozlohu (většinou geologické lokality a luční společenstva). Vyhlášené oblasti zachycují nejhodnotnější lokality s výskytem cenných lesních i nelesních společenstev a lokality soustředěného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Vyhlášené rezervace

a přírodní památky

  • Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy (NPR)

  • Národní přírodní památka Na požárech (NPP)

  • Přírodní rezervace Broumovská bučina, Bučina u Žďáru, Bystřice, Diana, Dlouhý vrch, Farské bažiny, Jezírka u Rozvadova, Křížový kámen, Malý Zvon, Nad Hutí, Ostrůvek, Pavlova Huť, Pleš, Podkovák, Smrčí, Starý Hirštejn, Tišina (PR)

  • Přírodní památky Hvožďanská louka, Chodovské skály, Kolowratův rybník, Louky u Prostředního Žďáru, Louka u Staré Huti, Milov, Na Kolmu, Skalky na Sádku, Šelmberk, Veský mlýn (PP)

2xx.jpg
28x.jpg

7 evropsky významných lokalit

Na území CHKO Český les v současné době vymezeno 7 evropsky významných lokalit, zařazených do národního seznamu evropsky významných lokalit. Jedná se o lokality Čerchovský les, Haltravský hřeben, Kateřinský a Nivní potok, Pavlova Huť, Na požárech, Niva Nemanického potoka, Radbuza – Nový Dvůr – Pila. Zvláště ve Střední Evropě jsou plány péče Národních parků nezbytné k zajištění rozvoje a stabilizace mezinárodně uznávaných národních parků, protože zde kvůli několika staletím využití krajiny a dnešní hustotě osídlení došlo k různorodým zájmům a požadavkům na využití.

Nejdůležitější úlohou

je ochrana přirozených procesů

Národní parky charakterizuje převážně zalesněná hornatina, s jejími přirozenými a přírodě blízkými ekosystémy jako národní kulturní dědictví pro dnešní a budoucí generace. Přednostně zde má být zajištěno působení sil přírodních živlů a nerušená dynamika zde žijících společenstev. Národní park má být spravován a rozvíjen tak, aby sloužil především nárokům ochrany přírody. Stejně tak má sloužit i v rámci cíle ochrany přírody přírodovědnému vzdělávání, získávání vědeckých poznatků a zažití přírody. Kromě toho má Národní park přispět k rozvoji regionálních struktur.

14x.jpg
51x.jpg

Chraňte zdejší přírodní bohatství

Chráněná krajinná oblast Český les byla vyhlášena Nařízením vlády ČR dne 12. ledna 2005. Poslání oblasti CHKO Český les je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,

a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny

a jejích přírodních zdrojů. Za sídlo správy bylo určeno město Přimda. CHKO Český les se nachází na území Plzeňského kraje, zasahuje do územních obvodů obcí s rozšířenou působností Domažlice a Tachov.

Podílejte se na podpoře Oblasti Český les

Bez podpory veřejnosti není ochrana přírody a krajiny možná. Jedním z nejdůležitějších nástrojů je práce s návštěvníky chráněných území přímo v terénu a hlavní součástí návštěvnické infrastruktury se stala návštěvnická centra (Domy přírody) a informační střediska v chráněných krajinných oblastech, která jsou realizována a provozována v rámci programu Dům přírody. Zapojením široké veřejnosti má pak vést k zefektivnění návštěvnosti Českého lesa v maximální možné míře. Ukažte na sociálních sítích Regionu Chodska zajímavá nebo neznámá místa Českého lesa které jste navštívili a objevili, sdílejte a přidávejte své fota. Budeme rádi za veškeré Vaše podněty, tipy nebo příspěvky které povedou ke zkvalitnění turistické propagace Oblasti Český les.

Foto: BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH | Archiv Region Chodsko

Infocentrum_CHKO_3x.jpg
50x.jpg

Rádi bychom věděli, co si myslíte

Ohodnoťte násSlabéUcházejícíDobréVelmi dobréVynikajícíOhodnoťte nás

Děkujeme za odeslání!

Dejte nám zpětnou vazbu

bottom of page