top of page
1Ax.jpg
Cesky_les_uzemi_logo.png

Přírodní rezervace
a chráněné oblasti I.

Krásné čisté prostředí se zachovalou přírodou s atraktivitami, které

jsou na mnoha místech doplněny řadou kulturně-historických památek.

Foto: Archiv Region Chodsko

Cesky_les_1.png

Charakteristika území CHKO

Chráněná krajinná Oblast Český les byla vyhlášena v roce 2005 na rozloze 473 km2 a leží při západní hranici ČR. Český les je pokračováním Šumavy, na východě je pohoří ohraničeno Tachovskou brázdou a Chodskou pahorkatinou, na západě přechází do Hornofalckého lesa. Většina území Českého lesa patří do mírně teplého klimatu. Polohy nad

700–800 m. n. m., Haltravský hřeben, Čerchov nebo Přimdský hřeben náleží do klimatu chladného. Pro tuto oblast je charakteristické velmi krátké až krátké léto, podzim je mírný, zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká a jaro je mírně chladné.

2Dx_CHKO.jpg
2Bx_Priroda.jpg

Jedinečné přírodní rezervace či přírodní památky

Charakteristickým rysem Oblasti českého lesa je vysoká zalesněnost, která dosahuje 43% plochy. Pro srovnání zalesněnost Česka je 33%. V některých oblastech Českého lesa přesahuje zalesněnost 80% (Pec 85%, Babylon 81%).

Pás Českého lesa je společně se Šumavou a přilehlými lesnatými oblastmi v Německu součástí tzv. Zelené střechy Evropy a plní tedy i funkci ekologickou. Les je přirozeným útočištěm zvěře a místem výskytu vzácné flóry. Původně tu rostly převážně jedlobukové lesy, na vlhkých místech doplněné rašeliništi a podmáčenými smrčinami. Postupně byly obohaceny o pastviny, louky, pole a sady. Drobné horské toky doplnily malé rybníčky, tůňky a vodní náhony. Rozvíjela se sídla. Po druhé světové válce ale byla většina zdejších německých obyvatel vyhnána, vsi byly zbourány a vznikla tu tzv. železná opona, neprostupné hraniční pásmo. Pozůstatky osídlení ovládla opět příroda.

Ke kořenům přírody

Pohoří Český les, kterému se na německé straně říká Oberpfälzer Wald nebo také nebo Böhmischer Wald, je krajina rozsáhlých lesů doplněná pestrou mozaikou pastvin a luk jež se táhne v délce 80 km. Tento pás zalesněných kopců, který byl vždy přirozenou hranicí mezi Čechami a Horním Falcem (Oberpfalz) v Bavorsku si tak zachoval mnoho stop z historie místní krajiny. Pečlivý návštěvník má možnost objevit vzájemnou interakci mezi přírodou a člověkem, který tu byl po staletí. V důsledku toho se vyvinula původně zalesněná krajina do pestrobarevné mozaiky míst, ve které se nacházejí jedinečné rostlinné a živočišné druhy. Příroda bez trvalého zásahu člověka je zde neskutečně bohatá na různé živočišné druhy. Při návštěvě Českého lesa je potřeba respektovat zdejší přírodu, parkovat auto pouze tam, kde je to povoleno, kempovat na místech k tomu určených a držet se značených cest při jízda na kole na cyklostezkách. Napříč rezervací prochází modrá turistická značka od rozcestníku Čerchov

k rozcestníku Česká Studánka. Z České Kubice pak prochází červená a z Babylonu zelená turistická značka.

2CCx_stezky.jpg
2Dx_Zalesnenost.jpg

Mezinárodní význam

Zájmové území se rozprostírá na části německého a na části českého území. V Německu území zahrnuje oblast Hornofalckého lesa, především část okresů Tirschenreuth, Neustadt a.d. Waldnaab, Schwandorf

a v oblasti Hornobavorského lesa část okresu Cham. Území CHKO Český les sousedí na západě na hranici se Spolkovou republikou Německo, s územími chránícími krajinu v Bavorsku, a to Landschaftsschutzgebiet (LSG) Nördlicher Oberpfälzer Wald, LSG Oberpfälzer Wald

a LSG Oberer Bayerisher Wald. Na území CHKO Český les zasahuje 7 evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000.

2Ex_Krajina.jpg

Poznávání rezervací

a chráněných krajinných oblastí Český les

Jedinečná impozantní krajina se společenstvem zvláště chráněných živočichů a rostlin

Louky_2x.jpg

Rašelinné a mokřadní biotop s výskytem chráněných a ohrožených druhů v potoka Bystřice

Vegetaci území přírodní památky tvoří mokřadní pcháčové a ostřicové louky s prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis), kosatcem sibiřským (Iris sibirica), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), zábělníkem bahenním suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium). V severozápadní části najdeme rozsáhlé rákosiny jako je rákos obecný (Phragmites australis). Porosty rákosu a vysokých trav poskytují útočiště mnoha druhům živočichů, především ptákům, např. strnadu rákosnímu (Emberiza schoeniclus), rákosníku zpěvnému (Acrocephalus palustris), rákosníku obecnému (Acrocephalus scirpaceus), bekasině otavní (Gallinago gallinago) a nověji pozorovanému chřástalu vodnímu (Rallus aquaticus). Ze skupiny savců se vyskytuje zajímavý rejsec černý (Neomys anomalus). Zákonnou ochranu získalo toto území v roce 1992.

Omezení pro návštěvníky:
Biotop je domovem řady vzácných rostlin a živočichů, proto je veřejnosti přístupná pouze po vyznačených cestách.

Zvláště chráněné území přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka

Přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka se nachází poblíž rekreační osady Babylon v podhůří Českého lesa. Jedná se o rašelinné a mokřadní biotopy mezi Šnajberským rybníkem a rybníkem Hadrovec s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v nivě potoka Bystřice. Chráněné území o výměře 5 ha bylo zřízeno k ochraně fragmentů lučních, rašelinných a mokřadnich společenstev s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů. Leží v k. ú. Újezd u Domažlic v nadmořské výšce 158 - 460 m. Jeho horninový podklad tvoří porfyrické žuly babylonského masivu. Vznikly zde hydromorfní půdy glej typický (orgzInozemní) a pseudoglej typický (kambický).

Louky_1x.jpg
5x_Prirozeny_kolobeh_prirody.jpg

Přirozený koloběh přírody

Stromy jsou zde ponechané přirozenému koloběhu. Hlavním znakem zdejší přírody jsou zachovalé, přírodě blízké bukové

a smíšené lesní porosty s charakteristickými druhy rostlin

i živočichů. Nachází se zde také mnoho pramenišť. Díky tomu se na tomto ostrůvku české divočiny daří i vzácným rostlinám a živočichům. Na obtížně přístupných a kamenitých svazích se vyskytují suťové lesy. V chráněných polohách dodnes přežívají statné exempláře jedlí bělokorých a tisu červeného. Četné dutiny stromů hostí různé sovy, např. puštíka obecného, kulíška nejmenšího a sýce rousného. Vzácností Českého lesa je náš největší hrabavý pták - tetřev hlušec. Od roku 1998 probíhá záchranný program spojený s vypouštěním odchovaných jedinců do volné přírody. K vypouštění tetřevů dochází také zde v Čerchovských hvozdech.

Rezervace Čerchovské hvozdy - ostrůvek příhraniční divočiny

Je nejrozsáhlejším chráněným územím Českého lesa. Rezervace se nalézá na svazích vrcholů Čerchov (1042 m. n. m), Malý Čerchov (988 m. n. m) a Sedlová jedlina (927 m. n. m), na území Česká Kubice, Dolní Folmava, Chodov a Pec pod Čerchovem. Rezervace Čerchovské hvozdy se nachází v bývalém hraničním pásmu. Dlouhodobá nepřístupnost hraničního pásma veřejnosti do jisté míry přispěla k minimálnímu narušení území. Vlastní vrchol Čerchova, na němž byla v 19. stol. postavena rozhledna Kurzova věž a později šedesátých letech 20. stol. rozsáhlé vojenské pozorovací zařízení, je odlesněn a není proto do rezervace zahrnut.

4x_Cerchovske_hvozdy.jpg
4Cx_Cerchovske_hvozdy.jpg

Oblast Čerchovských hvozdů

Oblast Čerchovských hvozdů je (na rozdíl od jiných částí Českého lesa) poměrně častým cílem turistů. Je zde řada známých turistických tras a v zimě upravovaných běžeckých tratí. Jedinečné lesy Českého lesa tak lákají nejednoho milovníka divoké přírody. Pojďte se sem vydat a potichoučku spatřit některé druhy ve svém přirozeném prostředí. Abychom jim zajistili bezpečný domov, prosíme, obdivujte je s nohama pevně na značené turistické stezce.
 

Omezení pro návštěvníky:
Rezervace je domovem řady vzácných rostlin a živočichů, proto je veřejnosti přístupná pouze po vyznačených cestách.

Jedinečné lesy s volně žijícím rysem

V rezervaci se vyskytuje běžná zvěř. Výjimku tvoří rys ostrovid, naše největší kočkovitá šelma. Rys byl na území ČR v 19. století zcela vyhuben. O jeho opětovný výskyt v západních Čechách se zasloužilo vypouštění rysů v Bavorském lese (r. 1970-72) a na Šumavě (r. 1982-89). Rys je tak jedinou volně žijící kočkovitou šelmou na našem území. Žije skrytě a velmi utajeně a je to velmi opatrné a plaché zvíře, takže o jeho přítomnosti se dozvíme spíš jen podle stop a zbytků stržené kořisti. V Česku je veden jako zvláště chráněný a silně ohrožený druh.

8Ax_Rys_Ostrovid.jpg

Rezervace Skalky na Sádku

Smrkové bučiny na mimořádně nepříznivém stanovišti jako typu přirozeného společenstva v jižní části Českého lesa. Lokalita je typickým a výrazným příkladem přirozených skalních výchozů (kamýků a skalních zdí), typických pro vrcholové části Českého lesa. Několik set metrů dlouhý hřeben rozeklaných skal obstoupený smíšeným lesem. Lesní porosty jsou od západu silně ovlivněny klimatickými vlivy, námrazou a větrem. Většina smrků či buků má proto odlomené vrcholky a jsou nižšího vzrůstu. Z typických druhů se zde vyskytují plavuň pučivá, bukovník kapraďovitý a kapraď rozložená. V okolí Skalky na Sádku žije například výr velký a datel černý. Rezervace je součástí Haltravského hřebene, který tvoří hranici hlavního evropského rozvodí. Prameny na svazích odtékají na jedné straně do Nemanického potoka a dále pokračují do Dunaje a Černého moře, voda na druhé straně hřebene odtéká Čerchovkou do Labe a Severního moře.

9x_Skalky.jpg
10x_Bystrice.jpg

Přírodní rezervace Bystřice

Smíšený horský les s přirozenou skladbou a směsi dřevin. V rezervaci se zachoval les tvořený smrkem, bukem a jedlí. Smrk převažuje na podmáčených místech. V rezervaci se zachoval les tvořený smrkem, bukem a jedlí. Smrk převažuje na podmáčených místech. Roste zde i poměrně velký podíl jedlí. Jejich prořídlé koruny svědčí o vysokém imisním zatížení oblasti v druhé polovině 20. století. I přesto stromy plodí a vyrůstají zde mladé jedličky. Lokalita dostala název podle stejnojmenného vodního toku, který jí protéká. Po svazích nejvyššího vrcholu Českého lesa – Čerchova stékají bystřinné toky Bystřic. V povodí Bystřice byla u Babylonu vybudována v 15. století rybniční soustava. Chladná Bystřice, pramení jižně od vrcholu Čerchova a teče přes státní hranici do SRN, kde je přítokem Chambachu ve Furth im Wald. 
 

Omezení pro návštěvníky:
Rezervace je přístupná po vyznačených cestách. V její těsné blízkosti prochází cyklotrasa a v zimě běžkařská stopa.

Přírodní rezervace Smrčí

Přirozené a přírodě blízké lesní ekosystémy na svazích s vodou ovlivněných půd představují biotopy vhodné pro život rysa ostrovida a tetřeva hlušce. Půdy jsou převážné silně kamenité až balvanité. Území je tvořeno mozaikou společenstev bučin

a suťových lesů s významným zastoupením jedle a tlejícího dřeva. Lesní porosty mají přirozený charakter. Stromy jsou různého stáří, tvaru a velikosti. V podrostu je hojně zastoupena brusnice borůvka. Toto prostředí je vhodné pro život vzácných ptáků tetřeva hlušce, čápa černého, datlíka tříprstého a jeřábka lesního. Častým hostem území je též rys ostrovid. Na tlejících jedlích lze ojediněle nalézt korálovce jedlového a další druhy vzácných hub a hmyzu.


Omezení pro návštěvníky:
Rezervace je domovem řady vzácných rostlin a živočichů, proto je veřejnosti přístupná pouze po vyznačených cestách.

11x_Smrci.jpg
12x_Podkovak.jpg

Přírodní rezervace Podkovák

Rašeliniště charakteristické pro oblast Českého lesa s typickými společenstvy rostlin a živočichů a s porosty borovice blatky. Významnou a druhově velmi bohatou skupinu tvoří zdejší mechorosty, zejména různé druhy rašeliníků. Zdejší porost je ponechán samovolnému vývoji. 
 

Omezení pro návštěvníky
Vstup na území přírodní rezervace je možný po dřevěném chodníku, který je součástí naučné stezky Podkovák, kde se můžete seznámit s tím, jak rašeliniště vzniká a jeho typickými rostlinnými a živočišnými druhy. Naučná stezka Podkovák přibližuje návštěvníkům rašeliniště nacházející se cca 1 km od komunikace Lesná – Stará Knížecí Huť. Rašeliniště je zpřístupněno povalovým chodníkem vinoucí se blatkovým borem s charakteristickou vegetací v podrostu (kyhanka sivolistá, šicha černá, klikva bahenní, suchopýr pochvatý). Stezka je zakončena zastřešenou vyhlídkovou plošinou

s výhledem na drobné vodní plochy a vzácné druhy rostlin (rojovník bahenní, rosnatka okrouhlolistá, tučnice bahenní).
 

Délka trasy: 0,4 km
Typ: Pěší
Obtížnost: Lehká

Přírodní rezervace Farské bažiny

Přírodní rezervace Farské bažiny se rozprostírá na půli cesty mezi bývalým loveckým zámečkem Ostrůvek

a zámkem Lesná v CHKO Český les. Jedná se

o vrchovištní rašeliniště s velkou mocností rašeliny, která zde v minulosti nebyla těžena. Porost tvoří borovice blatka, dále zde roste rojovník bahenní, vlochyně bahenní, klikva bahenní a šicha černá. Porosty rašelinných smrčin a borovice blatky jsou v rezervaci ponechány bez jakýchkoliv zásahů. Rezervaci protíná zelená turistická značka z obce Lesná.


Omezení pro návštěvníky:
Vstup do přírodní rezervace je díky její jedinečnosti omezen z důvodu výskytu řady zvláště chráněných

a ohrožených druhů rostlin. Dále z bezpečnostních důvodů, vzhledem k rozsáhlým a zrádným rašelinným jezírkům.


Přírodní rezervace Farské bažiny
Lesná, 347 01 Lesná
GPS: 49,743376 12,496757

13x_Farske_baziny.jpg
14Ax_Objevte_dalsi.jpg

Objevte další chráněné krajinné oblasti Českého lesa

Cesky_les_logo_2.png
bottom of page