top of page
1x.jpg

Na kole nebo pěšky po Českém lese

Foto: Archiv Region Chodsko

Tip_4.png

Výletní tipy do podhorské krajiny Českého lesa

Už u nás není moc míst, kde se člověk může nerušeně projít prastarým lesem bez davů turistů a obdivovat sílu přírody. Krajina Českého lesa je silně poznamenána historickým vývojem 2. poloviny 20. století, kdy došlo k násilnému odsunu původního obyvatelstva a uzavření značné části hraničního pásma veřejnosti. Desítky zaniklých vesnic, nad jejichž troskami se opět ujímá vlády příroda, dotvářejí jedinečnou atmosféru Českého lesa.

22x.jpg

Dům přírody Českého lesa

Dům přírody Českého lesa se nachází ve zrekonstruované historické budově Staré pošty na náměstí v Klenčí pod Čerchovem. Zdařilé expozice jsou věnovány proměně krajiny

v čase s ukázkou vlivu člověka na utváření krajiny a přírody Českého lesa. Interaktivní formou je v horních patrech budovy prezentována převažující zalesněná oblast s rozsáhlými bučinami doplněná pestrou mozaikou pastvin, luk, rašelinišť, potoků, zarostlých lad či pozůstatků dřívějších sídel (tzv. „zaniklé vesnice“). Dům přírody nadchne jak dospělé, tak děti.

3x.jpg
24Ex_Kolowratovo_lesy.jpg

Krajem bobrů a hlubokých lesů Kolowratů

Český les je nízké pohoří dlouhé asi 80 km, které tvoří přirozenou hranici mezi Českou republikou a Německem. Pohoří leží na západě Plzeňska rovnoběžně s bavorsko-českými hranicemi v oblasti bývalých okresů Tachov, Domažlice a Cheb. Chráněná krajinná oblast Český les je územím, které masivnější rozvoj turistického ruchu zatím míjí. Stěžejními aktivitami jsou zde cykloturistika a pěší turistika, tedy činnosti, které příliš nezatěžují přírodu vzhledem k relativně nízké návštěvnosti celého území. K nejexponovanějším lokalitám z pohledu návštěvnosti patří oblast kolem Čerchova.

10Ax_Pavlova_hut.jpg

Po stopách sklářství v Českém lese

Historické zprávy o nejstarších sklárnách Českého lesa se objevují od 16. století. Týkají se rodiny Schürerů, jejíž členové založili první historicky známou sklárnu ve Staré Huti nedaleko dnešní obce Rybník v domažlické části Českého lesa. Sklářský rod Schürerů byl snad saského původu a do Českého lesa přešel údajně ze severních Čech. Dvanáct zastavení naučné stezky nás provede historií sklářství v Českém lese. Začátek stezky je ve Staré Knížecí Huti, kde je možné na začátku vsi zaparkovat. Trasa dlouhá 6 km vede po asfaltových cestách.

Asi největším lákadlem na stezce je původní stroj na leštění skla. Vyrábělo se zde především ploché sklo do oken a zrcadla. Protože tradiční technologie foukáním nedokázaly vyrobit dokonale rovné a průhledné tabule, musely se skleněné desky leštit. Stroj je jedinečný svou zachovalostí a celá Arnoštova leštírna je pak jediná svého druhu na světě. Naučná stezka nabízí dále informace o ochraně zdejší přírody. Doplněny jsou interaktivními prvky pro děti i dospělé.

Naučná stezka Capartické louky

Capartické louky patří mezi nejcennější louky v CHKO Český les. Návštěvníky tudy provede naučná stezka s herními prvky dlouhá necelé dva kilometry po lesních a lučních cestách

v nenáročném terénu vhodném i pro děti. Seznámíme se s běžnými druhy lučních rostlin i vzácnými orchidejemi, bradáčkem vejčitým nebo s vemeníkem zelenavým. Dozvíme se, proč se kdysi běžné kvetoucí louky stávají v současné krajině vzácností, co jim škodí a co jim naopak prospívá. Nejvhodnější doba pro návštěvu je období jara a časného léta. Parkování je možné na placeném parkovišti v Caparticích, kde je i hospůdka.

22Ax.jpg
26x_Naucna_stezka_Vodni_svet.jpg

Naučná stezka Vodní svět

Naučná stezka přibližuje přírodu dlouhodobě nevyužívaných vodních nádrží Na Kolmu. Hlavní atrakcí je bobří pozorovatelna na břehu jednoho z rybníků. Díky dřevěnému molu na dalším z nich se návštěvníci pro změnu dostanou až nad vodní hladinu, kde mohou pozorovat vodní živočichy. Stezka dlouhá dva kilometry je zpestřena modelem bobřího hradu, skládačkou pro děti nebo zvukovou tabulí. Pokud budeme vycházet z Lesné, je to Na Kolm ještě další dva kilometry. Svačinu a pití s sebou.

Naučná stezka Podkovák

Naučná stezka přibližuje návštěvníkům rašeliniště nacházející se v severní části Českého lesa cca jeden kilometr jižně od komunikace Lesná – Stará Knížecí Huť. Parkovat je možné zhruba dva kilometry za Lesnou na lesní křižovatce. Rašeliniště je zpřístupněno povalovým chodníkem vinoucí se blatkovým borem. Stezka je zakončena zastřešenou vyhlídkovou plošinou s výhledem na drobné vodní plochy a vzácné druhy rostlin (rojovník bahenní, rosnatka okrouhlolistá, tučnice bahenní).

8Ax_Podkovak.jpg
9x.jpg

Tři znaky (Drei Wappen)

Nedaleko Čerchova na hranici se nachází místo zvané U tří znaků - tří erbů. Tři erby Čech, Bavorska a Horní Falce jsou vytesány do skály. Tyto erby symbolizují historické vymezení oblasti. Na tomto místě se setkávají hranice tří historických území symbolizovaných třemi znaky vytesanými ve skále - bavorskou routou (Kurfiřství bavorské), falckým lvem (Vévodství falcké) a českým lvem (Koruna česká). Tato symbolika upomíná na hraniční smlouvu, kterou v roce 1764 uzavřela císařovna Marie Terezie s bavorským kurfiřtem Maxmiliánem Josefem III. Nový průběh hranice byl vyměřen a osazen znakovými mezníky, krásnými, tzv. tereziánskými hraničními kameny, kterých se jen mezi Hraničnou a Folmavou nachází 18.

Cesky_les_1x.jpg

Poznávání krajiny Českého lesa

Charakterem krajiny se Český les podobá Šumavě, jeho vrcholy však zdaleka nedosahují šumavských výšek a nenajdeme tady tak hluboká údolí jako na Šumavě.

Pěší turistika

Pěší turistika má v Českém lese dlouholetou tradici a je spolu

s cykloturistikou jedním z hlavních způsobů rekreačního využití CHKO. Díky absenci výrazných atrakcí a infrastruktury tu doposud návštěvníci najdou klid bez masové turistiky. Zejména Čerchov a jeho okolí je tradiční turistickou destinací. Vedení turistických tras (celkově cca 300 km tras) sleduje významné kulturní a historické zajímavosti v oblasti a zároveň slouží k usměrnění návštěvníků v oblasti. Páteřní osou je červeně značená trasa vedoucí celým územím CHKO od Broumova (na severu) až po Českou Kubici (na jihu). Značení turistických tras je v gesci Klubu českých turistů, který úzce spolupracuje na vymezování nových tras se Správou.

30x.jpg
5x.jpg

Překročte hranici

Nejvyšším vrcholem Šumavy je Čerchov v nadmořské výšce 1042 m nedaleko Domažlic. V roce 1992 byla oblast Šumavy vyhlášena přírodním parkem. Český les je rozdělen na Čerchovský les, který se vyznačuje protáhlými hřebeny s hlubokými údolími a bažinatými údolími, Přimdský les s horou Přimda a Dyleňský les s Dyleňem jako nejvyšší vrchol. V Česku leží menší část území, větší část Českého lesa se rozkládá na území Německa. Na německé straně se nacházejí Naturpark Oberpfälzer Wald a Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald. Známou přírodní rezervací na české straně lesa jsou Čerchovské hvozdy se zbytky smíšeného bukového lesa. Rozsáhlé bukové lesy jsou pak také nejkrásnější v oblastech přírodních rezervací Diana, Přimda, Bučina u Žďáru, Broumovská bučina, Tišina nebo Ostrůvek. Český les tak nabízí mnoho pro turistiku a volný čas v krásných a rozlehlých lesích.

Cykloturistika

Cykloturistika je v současnosti jedním z nejrozšířenějších způsobů rekreace v Českém lese. Český les nabízí hustou síť značených cyklotras (celkově cca 350 km cyklotras), které jsou propojeny páteřní magistrálou Českého lesa probíhající podél bývalé signálky od severu k jihu. Od roku 2014 je územím Českého lesa proznačena i mezinárodní trasa EuroVelo 13 spojující po bývalém pásu „železné opony“ Barentsovo a Černé moře. Trasa cyklotrasy vede střídavě po českém i německém území.

36x.jpg
32x.jpg

Projeďte na kole Český les - z Domažlic do Chebu

Náročný výlet pro milovníky samoty a klidu, při kterém lze poznat historii a přírodu zároveň. 155 km dlouhou trať z Domažlic do Chebu můžete začít z města Domažlic cyklotrasou, která vás povede k rybníku Babylon. Pokračujte po červeně značené k rozcestí Pod Čerchovem až po strmé stoupání na nejvyšší bod Českého lesa Čerchov. Díky své poloze se Čerchov ocitl v hraničním pásmu a vstup sem byl přísně zakázán. Poté pokračujte do Capartic a odtud na na vrchol hradu Starý Herštejn. Poté můžete navštívit pramen Radbuzy. Dále pokračujte do obce Závist a Rybník. Další cíl do Chodovské Huti je přibližně 75 kilometrů. Projedete kolem nejvíce střeženého a utajovaného objektu v zemi – vrchol Velký Zvon. Dále na plešskou náhorní planinu která vás dovede k zaniklé obci Pleš.

Od Pleše do nejstarší leštírny skla

Od Pleše největší zaniklé příhraniční obce na Domažlicku pokračujte na ke kapličce u Eisendorfské Huti, dále obcí Železná až do údolí Nivního a Kateřinského potoka. Cestou pak projedete rezervaci Diana a bukový pralesem, jedním z našich nejstarších lesů vůbec. Odtud k zámečku Diana a po vedlejší silnici do obce Svatá Kateřina. Další cesta vás zavede do hraničního přechodu Rozvadov, ve kterém můžete navštívit Muzeum železné opony. Poté vás čeká přírodní rezervace Na Požárech, která vás přivede do Staré Knížecí Huti, ve které můžete navštívit Arnoštovu leštírnu skla. Jedná se o jedinou dochovanou leštírnu skla svého druhu na světě která dodnes stojí uprostřed hlubokých lesů. Další trasa vás přivede na horskou louku s Huťským rybníkem směřující k osadě Ostrůvek. Pokračovat můžete do údolí Mže, Jestřábí vrch a následně do údolí Hamerského potoka. Tam na vás čeká obce Broumov

a po pár kilometrech Chodovská Huť.

34x.jpg
38x.jpg

Ke středu Evropy a k cíli trasy

Z Chodovské Huti se dále vydejte k rybníku Kajetán. Ten je známý tehdejší akcí STB pod označením Kámen. Pod tímto názvem zde STB zřídila jeden z falešných přechodů hranice.

Po červené pak pokračujte přes bývalou Slatinu, která vás přivede na horu Dyleň. Nepřístupný objekt věže obepíná původní plot s ostnatým drátem. Těsně u hranice s Německem stojí mohutný žulový kámen označující geometrický střed Evropy. Dyleň jako střed kontinentu označil v roce 1805 Napoleon Bonaparte. Pokračujte pak Oldřichovu, ke Kyseleckému prameni (jednomu z nejvydatnějších pramenů kyselky v ČR) až k nejmladším vulkánům sopky na území České republiky. Poslední zastavení pak může být poutní areál Maria Loreto s barokní loretánskou kaplí a poslední kilometry vás přivedou na konec trasy Českého lesa města Cheb. Celá trasa je fyzicky středně náročná a vede po kvalitních lesních cestách. Jako vhodné kolo doporučujeme to horské.

11x.jpg

Děkujeme Vám za ohleduplné chování k našemu společnému přírodnímu dědictví,

za to, že:

  • Táboříte a rozděláváte oheň jen na vyhrazených místech

  • Vjíždíte a parkujete jen tam, kde je to povoleno

  • Se pohybujete pouze po vyznačených cestách jezdíte na kolech po cestách pro cyklisty a berete ohledy na přírodu i ostatní návštěvníky

  • Chráníte živočichy a rostliny v jejich přirozeném prostředí

  • Nepoškozujete neživou přírodu a pozoruhodné památky

  • Odnášíte z přírody své odpadky

Zimní sporty

Vzhledem k omezeným sněhovým podmínkám Českého lesa je zimní turistika koncentrována do míst s nejvyšší nadmořskou výškou. Hlavními centry zimní turistiky jsou přeshraniční lyžařský areál Silberhütte – Zlatý Potok, Přimda a oblast Čerchova a navazujícího Haltravského hřebene. Součástí běžeckého lyžařského areálu Silberhütte je 10 km strojově upravovaných běžeckých tras na území ČR a více než 40 km na německé straně. Na české straně provozuje Ski klub Zlatý Potok, a.s. malou turistickou chatu ve Zlatém Potoce, ke které vede jedna ze strojně upravovaných okružních běžeckých tras. Druhým centrem běžeckého lyžování je opět přeshraniční areál Čerchov – Gibacht. Síť běžeckých tratí na české straně provozuje sportovní klub Sněhaři Domažlice. V okolí Přimdy je upravován krátký cca 2 km dlouhý okruh na louce

„Za altánkem“ (trasa se nachází mimo území CHKO). Jediná sjezdovka na území CHKO je sjezdovka Sádek na Haltravském hřebeni v nadmořské výšce 852 m. Sjezdovka je dlouhá 550 m

a v přípravě je její prodloužení. Další dvě sjezdovky se nacházejí již mimo území CHKO na Přimdě a na Vysoké u Tachova.

42x.jpg

Ochrana přírody

Předmět ochrany CHKO Český les spočívá v uchování a obnově jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

Více informací

Foto: dumprirody.cz | goldsteig-wandern.de | Archiv Region Chodsko

45x.jpg
bottom of page