Cesky_les_9.png

Lesy v kraji Chodů

Snahou společnosti Domažlické městské lesy je předat lesy alespoň v takovém stavu, jako je převzali od svých předků.

Společnost Domažlické městské lesy obhospodařuje lesy a rybníky, které jsou ve vlastnictví města Domažlice. Výměra celého lesního majetku činí 3 748,67 ha rozkládající se přibližně od města Domažlice až po státní hranici se SRN, včetně nejvyššího vrcholu Českého lesa Čerchova. Hlavním cílem je zajistit trvale udržitelné hospodaření v lesích a samozřejmě soustavně podporovat stabilitu lesních ekosystémů.

1x_Domazlicke_lesy.jpg

Domažlické městské lesy

Domazlicke_lesy_1.png

Foto: Archiv Region Chodsko

Lesy_1BBx.jpg
Saint_Hubert_1A.png

Čemu je věnována pozornost

Domažlické městské lesy věnují pozornost estetice lesa samotného, úpravě tamních cest, přípravě informačních tabulí o zajímavostech v lesích a v neposlední řadě budují relaxační místa pro odpočinek. Další činností je také doprovázená úzká spolupráce s Klubem českých turistů. Již od roku 2007 jsou lesy v této správě oceňovány certifikátem PEFC, který je důkazem toho, že v lesích je zajištěno takzvané trvale udržitelné hospodaření. Tímto certifikátem je zaručeno, že k využívání lesů dochází takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit všechny užitečné funkce lesa, zůstanou trvale zabezpečeny pro budoucí generace. Domažlické městské lesy každoročně uvádí na trh cca 28 000 m3 dříví. Uvedená suma nepřevyšuje množství dřevní hmoty, která doroste za jeden rok v těchto lesích. Zásoba dříví v námi obhospodařovaných lesích stále narůstá a je zabezpečeno právě ono trvale udržitelné hospodaření.

 

Horní foto: Sv. Hubert je patronem myslivců. Žil na přelomu 7. a 8. století na území Francie a Belgie. Pocházel z velmi bohaté šlechtické rodiny a byl výborným lovcem. Podle legendy jej oslovilo v přírodě při lovu nečekané setkání s jelenem, který měl mezi parožím zářící kříž. Přitom k němu promluvil nadpřirozený hlas, který se ho zeptal: „Huberte, proč stále lovíš a honíš zvěř. Je na čase, abys začal hledat mě, který se za tebe obětoval.“ Pod vlivem tohoto zážitku se Hubert rozhodl věnovat svůj život službě Bohu a stal se knězem. Svatý Hubert byl lidumil s dobrým srdcem a byl považován za zastánce spravedlnosti. Patrona Domažlických městský lesů můžete spatřit cestou od kostela sv. Vavřince směrem na Zelenov.

Neustálí boj proti kůrovci

Také na Domažlicku se lesníci potýkají se současnou mimořádně nepříznivou situací způsobenou kalamitou kůrovce. Dělají vše pro to, aby zdejší lesy, ve kterých střežili hranice Chodové, předali další generaci v co nejlepším stavu, ale jednoduché to rozhodně není. Obhospodařují se zde lesy a rybníky ve vlastnictví města Domažlice, výměra lesního majetku je 3 771,11 ha a provoz je organizačně rozčleněn do pěti hájenských úseků. Hlavní činností je zajištění trvale udržitelného hospodaření v lesích, zahrnující především výsadbu nových porostů, výchovu porostů a těžbu dříví, které je prodáváno ve vlastní režii. Myslivost je provozována rovněž ve vlastní režijní honitbě a obhospodařuje se také dvacet rybníků o celkové výměře 31,17 ha. Z těch v zimě před svátky bývají asi čtyři tuny ryb, které rovněž sami Domažlické městské lesy prodávají. Mnoho energie je věnováno také například tomu, aby les co nejvíce přiblížili lidem.

Kurovec_1x.jpg
Tezba_1x.jpg

Jaké principy se uplatňují při obhospodařování lesního majetku

Domažlické městské lesy preferují maloplošné podrostní formy hospodářského způsobu s maximálním využitím přirozené obnovy, kdy upřednostňují buk, jedli, modřín a jasan. Sledují hlavní cíl, a tím je podpora stability lesních ekosystémů. V posledních několika letech má jejich hospodaření, stejně jako nahospodaření ostatních vlastníků, opravdu velký dopad probíhající kůrovcová kalamita. Od roku 2017 začala těžba kůrovcového dříví strmě stoupat, zároveň klesala jeho cena na trhu. Pro představu, v roce 2010 bylo vytěženo 560 m3 kůrovcového dříví, v roce 2017 to bylo již 10 390 m3 a loni 69 268 m3. Důležitý byl proto příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, který se podařil Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR vyjednat. Potřeba podpory ze strany státu pro městské lesy, nestátních vlastníky lesů, nadále trvá, nelze se bez ní obejít.

Ochrana ohrožených druhů

Domažlické městské lesy se z mnoha důvodů angažují v ochraně přírody. Jednou z nejdůležitějších praktických činností prováděných na poli ochrany přírody je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin. Ochrana ohrožených druhů je prováděna mnoha způsoby. V zásadě se Domažlické městské lesy na celém spravovaném území snaží o zachování či obnovu vhodného životního prostředí živočichů a rostlin, a to při současném respektování hospodářských aspektů. Kromě toho však podporuje vzácné a ohrožené druhy také konkrétními přímo cílenými opatřeními, od omezení, změny či případně až úplného vyloučení hospodářské činnosti v zájmovém území (pěstební a výchovná činnost v lesních porostech, těžba dřeva, atd.) přes aktivní výchovu a osvětu veřejnosti až po vypouštění v zajetí odchovaných jedinců ohrožených druhů živočichů do volné přírody – tzv. Reintrodukce. Tou je podporovaného tetřev hlušec. Chráněný rys ostrovid dlouhodobě obývá oblast při státní hranici.

Tetrev_4x.jpg
Myslivkyne_1x.jpg

Provoz honitby

Domažlické městské lesy ve své režii provozují také honitbu o výměře 3 706 ha, v níž je normována zvěř jelení, zvěř srnčí, zvěř černá a zajíc polní. Ulovená zvěř se prodává POUZE po celých kusech (vyvržená, nestažená, nerozporcovaná). Samo stahování a porcování zvěře není možné z veterinárních a hygienických důvodů. Zvěřina má také ono logo ručící za svůj původ v Domažlických městských lesů lesích.

A věděli jste, že do další oblasti spadá i chov ryb?

Chov ryb probíhá ve vlastních rybnících nacházejících se v lesním prostředí, což rybám dodává výjimečnou kvalitu a chuť. V celkovém součtu se jedná přibližně o rozlohu 32 ha vodní plochy, přičemž rybí osádka představuje zhruba 8 tun. Ve zdejších vodách se chovají především kapři, dále pak amurové, candáti a štiky. Prodej zmíněných ryb probíhá od Velikonoc do Vánoc, každý pátek v rybárně městských lesů. Domažlický kapr má také svoje vlastní logo, které je zárukou toho, že prodávané ryby jsou právě z našich rybníků.

Rybari_1Bx.jpg
Kone_1Bx.jpg

Koně stále patří mezi neocenitelné pomocníky

Domažlické městské lesy jsou rádi, že se jim daří skloubit práci lidí, zvířat i strojů. Jsou místa, kde je pomoc koní neocenitelná, a tak si velmi váží přístupu, který k nim jejich kolegové mají. Některé terény jsou skutečně velmi složitě přístupné, Domažlické městské lesy se nachází na území Českého lesa a asi 120 ha zasahuje i do Západočeské pahorkatiny. Je to někde krajina výše položená a těžko dostupná.

Veselé a tradiční Vánoce z Domažlických lesů

Každoročně před Vánocemi nabízí společnost Domažlické městské lesy také prodej vánočních stromků pocházejících z výchovných zásahů v lese. Je vám také blízké tradiční pojetí vánočních svátků? Projekt České dřevěné Vánoce je zaštitován organizací PEFC ČR, která usiluje o navrácení původního významu a tradičního kouzla vánočním svátkům, a Domažlické městské lesy jejich snahu podporují. Za tímto účelem každý rok nabízí k prodeji tradiční české vánoční stromky, které jsou opět označeny logem symbolizujícím původ v našich lesích.

Vanoce_3x.jpg

Pravěké osídlení v době bronzové

Sedmihoří představuje výjimečný archeologický mikroregion západních Čech. Z archeologického hlediska je rozsáhlý útvar Sedmihoří prozkoumán poměrně málo, neboť je zdejší terén velmi obtížně "čitelný" i pro zkušeného odborníka. Zdejšími výzkumy zde bylo zjištěno skutečně rozsáhlé pravěké osídlení na vrcholech Sedmihoří. Nejvýznamnější období osídlení Sedmihoří představuje sklonek starší a počátek střední doby bronzové (zhruba 1700-1550 př.n.l.), kdy na Chlumu vyrostlo největší dosud známé západočeské hradisko. Tento neobvyklý charakter osídlení je často kladen do souvislosti s možnou strategickou funkcí hradiště při kontrole blízkých ložisek měděné rudy a rýžovišť kasiteritu (cínové rudy). Vrchol Chlum nese doklady osídlení ještě z pozdní doby bronzové. Pozdně halštatské sídliště zastupuje výšinné sídliště na Rozsoše s nalezenými stopami po zpracování kovů a jedno z nejmenších a nejlépe zachovaných západočeských hradišť na Malém krakovském vrchu. Těmito sídlišti také dějiny trvalého osídlení Sedmihoří pravděpodobně končí. Jsou zde nálezy keramiky na Rozsoše z pozdně halštatské, mlado až pozdněhradištní doby a středověku. Dosud však není objasněn způsob obživy obyvatel těchto extrémně položených sídlišť.

Region Chodsko, příroda a pohyb
V_lese_1Bx.jpg
Lesy_1.png

Lesy pro život!

"Lesy pro život" je program pro ideální soužití lidí s lesní přírodou. "Chceme, abyste se v lese cítili dobře". V rámci programu Lesy pro život jsou různě budovány prostředky turistické infrastruktury, vyhlídková místa, altány a nebo studánky. V rámci Lesů pro život by tak měly vzniknout v příštích letech další větší či menší stavby, odpočívadla, přístřešky a naučné tabule. Mimo jiné je v plánu pokračovat v rozsáhlé obnově tůní, studánek, lesních zákoutí či vyhlídek.

Lesy_2.png

Můžete se také zapojit do projektů Lesů ČR

Lesy ČR vyzývají veřejnost, aby sama přišla s konkrétními návrhy míst v lesích, která by stála za to zvelebit. "Váš návrh či projekt předložíme k posouzení komisi odborníkům, kteří ty nejlepší předají k postupné realizaci." S tím souvisí i projekt Dny za obnovu lesa s podtitulem Do lesa bezpečně. "Lidé mohou aktivně strávit čas s rodinou nebo přáteli na čerstvém vzduchu a zároveň se podílet na založení nových lesů, které nahradí porosty vytěžené kvůli kůrovcové kalamitě." Skupinové akce pro maximálně třicet lidí se uskutečňují ve všedních dnech i o víkendech po celé republice. Kromě výsadby sazenic se budou také obnovovat oplocenky, připravovat paseky na zalesnění nebo uklízet klest. O náplni konkrétního Dne a dalších podrobnostech se můžete dozvědět zde:

Myslivec_1x.jpg
Rys_2x.jpg
Cesky_les_logo_1.png

Nebo se můžete podílet na podpoře ochrany Oblasti Český les

Bez podpory veřejnosti není ochrana přírody a krajiny možná. Jedním z nejdůležitějších nástrojů je práce s návštěvníky chráněných území přímo v terénu a hlavní součástí návštěvnické infrastruktury se stala návštěvnická centra (Domy přírody) a informační střediska v chráněných krajinných oblastech, která jsou realizována a provozována v rámci programu Dům přírody. Zapojením široké veřejnosti má pak vést k zefektivnění návštěvnosti Českého lesa v maximální možné míře. Ukažte na sociálních sítích Regionu Chodska zajímavá nebo neznámá místa Českého lesa, které jste navštívili a objevili, sdílejte a přidávejte své fotky. Budeme rádi za veškeré Vaše podněty, tipy nebo příspěvky které povedou ke zkvalitnění turistické propagace Oblasti Český les.

Domažlické městské lesy

Láska k lesům nespočívá jen ve vzorné péči o stávající lesní majetek, ale i v trvalé snaze přiblížit les co nejvíce lidem a městu tak, aby se Domažlice staly skutečným „městem v lesích“.

Lesy_13Bx.jpg