top of page
Lesy_CR_uvod_2Ax.jpg
Lesy_CR_logo_1x.png

Lesy České Republiky

Pěstujeme lesy pro další generace

Foto: Archiv Region Chodsko

31_ikony_Lesy_CR_5.png

Pozvání do lesa

LESY ČR jako stabilní, odborně zdatný a finančně soběstačný hospodář pečující o přirozené ekosystémy, druhově pestré, odolné lesy a vodu v ekologicky harmonické krajině.

Hlavní náplní činnosti je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o téměř 20 tisíc km určených vodních toků a bystřin. LČR jsou největším správcem chráněných území a nejdůležitějším partnerem orgánů ochrany přírody v České republice. Snahou LČR je respektovat režim stanovený pro obhospodařování lesů v chráněných územích.

Foto_7x.jpg
Lesy_2.png

Les je stěžejní prvek naší krajiny

Jeho přítomnost či nepřítomnost zásadním způsobem ovlivňuje klimatické, vodní i půdní poměry, výrazně se podílí na vnímání krajiny při jejím užívání lidmi, je dominantní pro rekreační, zdravotní a estetickou funkci krajiny. Tlak veřejnosti na lesy každým rokem stoupá. Zvyšují se požadavky některých zájmových skupin na parametry prostředí, ve kterém se při svých aktivitách pohybují. Cyklisti v lesích jsou toho názorným příkladem. Požadují po lesnících od širokých, perfektně upravených rovných komunikací, přes úzké singltrekové přírodní stezky, až ostrý terén v prudkých svazích s překážkami. I to jsou výzvy se kterými se musí Lesy ČR potýkat.

Základní poslání a lesnické strategie

Základní poslání Lesů ČR spočívá v řádném obhospodařování lesního majetku ve vlastnictví státu, zajištění jeho zachování, zušlechťování a rozvoje. Hlavní činnost podniku je zaměřena na zachování lesa, jeho ochranu a péči o něj jako o národní bohatství, na plnění všech funkcí lesa a na podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Státní podnik Lesy České republiky obhospodařuje více než 1,2 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů drobných vodních toků a malé vodní nádrže. Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné hospodaření v lesích založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody. Cílem je vytváření stabilních, kvalitních, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšených lesů.

Foto_39Ax.jpg
Foto_25x.jpg

Vliv kůrovce

Lesnický sektor se v současné době nachází v mimořádně složité situaci. Probíhající klimatická změna projevující se nepříznivými klimatickými podmínkami posledních let, zejména mimořádný vláhový deficit a s tím spojené sucho, oslabily vitalitu a odolnost zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky. To mělo za následek přemnožení podkorního hmyzu, které ve všech krajích dosáhlo kalamitního stavu. Podíl objemu nahodilých těžeb kalamitního dříví každoročně vzrůstá. V roce 2020 podnik vytěžil historicky nejvíce dříví v objemu 14,4 miliony m3, což je o 459 tisíc m3 víc než v roce předchozím. Z toho bylo 9,6 milionů m3 kůrovcového dříví. Z toho plyne, jak velké úsilí zvládnutí kalamity a následná obnova lesa stojí a kolik kapacit, lidí i strojů vyžaduje. Na většině území se již podařilo do počátku jarního rojení 2021 kůrovcové dříví zpracovat. Situace se postupně zlepšila na Moravě i v některých částech Vysočiny, ale nejrychleji se kalamita nyní rozvíjí v Ústeckém kraji a v přiléhající části Libereckého kraje, dále na Pelhřimovsku na Vysočině a na Svitavsku v Pardubickém kraji. Tam je nyní soustředěno maximální úsilí ve snaze zabránit možnému zhoršení situace. Pro všechny regiony ale nadále platí, že Lesy ČR pokračují ve vyhledávání a zpracovánínapadených stromů a následné obnově lesa.

Přirozená obnova lesních porostů

Pěstování lesů ve správě Lesů ČR vychází ze zásad trvale udržitelného hospodaření při dodržování veškerých zákonných ustanovení a pravidel stanovených pro certifikaci lesů systémem PEFC. Přirozená obnova lesních porostů je trvale preferovaným způsobem dosažení cílové druhové skladby na všech stanovištích. Lesy ČR průběžně zajišťují v rámci spravovaných porostů kvalitní uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin. Nově se Lesy ČR zaměří na vyhledávání a uznávání dalších zdrojů reprodukčního materiálu, a to zejména listnatých a vůči klimatickým změnám odolných druhů dřevin. Vysadilo se téměř 74 mil. sazenic, z toho 4,4 mil. sazenic bylo vypěstováno ve vlastních školkařských provozech. Podíl melioračních a zpevňujících dřevin z první umělé obnovy činil více než 64 % - výrazně více než požadují zákonné předpisy. Podíl přirozené obnovy na první obnově byl 26,04 %.

Foto_38x.jpg
Foto_36x.jpg

Genofond lesních dřevin - myslíme na budoucnost

Péče o genofond lesních dřevin a zajištění dostatečného množství kvalitního reprodukčního materiálu je jednou z priorit Lesů ČR. Zajištění dostatečného množství kvalitního osiva se věnuje Semenářský závod v Týništi nad Orlicí. V roce 2019 bylo sebráno více než 100 tun semenné suroviny. Počasí a škůdci negativně ovlivnili úrodu semen, přesto se podařilo sebrat potřebné množství pro plánovanou umělou obnovu.

Vodní hospodářství

Správa drobných vodních toků je další důležitou rolí podniku. Činnost je vykonávána prostřednictvím sedmi Správ vodních toků (ST) s územní působností podle povodí. Hlavní aktivity byly úpravy vodních toků, opatření za účelem zadržení vody v krajině, protipovodňová a protierozní opatření či péče o břehové porosty. K podpoře zadržení vody v krajině byl vyhlášen víceletý projekt „Vracíme vodu lesu“. V jeho rámci vzniká řada tůní, mokřadů, retenčních nádrží či meandrujících potoků. Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy, rekonstrukce, nové investice) jsou financovány z vlastních zdrojů podniku a částečně z dotací. V rámci programu Vracíme vodu lesu Lesy ČR dokončili 80 vodohospodářských staveb a vybudovali 80 tůní a mokřadů. Dalších 50 vodních děl se staví a 150 projektuje. Roční bilance programu dosáhla 210 milionů korun.

Foto_18x.jpg
Foto_17x.jpg

Vracíme sovy lesu

Velká pozornost je věnována také ochraně lesa, pokud jde o kůrovce i jiné škůdce. Lesy ČR zahájili program Vracíme sovy lesu, jehož cílem je přirozeně snížit počet přemnožených hrabošů a ochránit sazenice lesních dřevin, které hlodavci likvidují, stejně jako úrodu zemědělců nebo vinařů. V roce 2020 Lesy ČR instalovali na vytěžených pasekách a v lesích po celé republice 4 tisíce budek, nejvíce na Vysočině, která byla dosud centrem kalamity.

Komplexní řešení problematiky myslivosti a škod zvěří

V oblasti myslivosti a škod zvěří je dlouhodobým cílem Lesů ČR vyrovnaný vztah zvěře a lesních ekosystémů. Nájemné z honiteb představuje nezanedbatelný zdroj příjmů Lesů ČR. Průměrně činí 306 Kč/ha a rok.

 • Lesy ČR budou nadále transparentním způsobem honitby pronajímat.

 • Při pronájmu honiteb budou Lesy ČR kombinovat pozitivní motivaci ke zlepšení podmínek mysliveckého hospodaření v honitbě s restrikcemi při neplnění plánu mysliveckého hospodaření.

 • Lesy ČR budou důsledně uplatňovat škody na lesních porostech způsobené zvěří.

 • Lesy ČR budou pravidelně ročně vyhodnocovat plnění plánu mysliveckého hospodaření ve vztahu ke škodám zvěří na lesních porostech a na tomto základě, v duchu platné nájemní smlouvy, jednat s nájemci honiteb.

 • Maximální využití všech legislativních možností k regulaci stavů zvěře.

Lesy_51x.jpg

Pravěké osídlení v době bronzové

Sedmihoří představuje výjimečný archeologický mikroregion západních Čech. Z archeologického hlediska je rozsáhlý útvar Sedmihoří prozkoumán poměrně málo, neboť je zdejší terén velmi obtížně "čitelný" i pro zkušeného odborníka. Zdejšími výzkumy zde bylo zjištěno skutečně rozsáhlé pravěké osídlení na vrcholech Sedmihoří. Nejvýznamnější období osídlení Sedmihoří představuje sklonek starší a počátek střední doby bronzové (zhruba 1700-1550 př.n.l.), kdy na Chlumu vyrostlo největší dosud známé západočeské hradisko. Tento neobvyklý charakter osídlení je často kladen do souvislosti s možnou strategickou funkcí hradiště při kontrole blízkých ložisek měděné rudy a rýžovišť kasiteritu (cínové rudy). Vrchol Chlum nese doklady osídlení ještě z pozdní doby bronzové. Pozdně halštatské sídliště zastupuje výšinné sídliště na Rozsoše s nalezenými stopami po zpracování kovů a jedno z nejmenších a nejlépe zachovaných západočeských hradišť na Malém krakovském vrchu. Těmito sídlišti také dějiny trvalého osídlení Sedmihoří pravděpodobně končí. Jsou zde nálezy keramiky na Rozsoše z pozdně halštatské, mlado až pozdněhradištní doby a středověku. Dosud však není objasněn způsob obživy obyvatel těchto extrémně položených sídlišť.

Region Chodsko, příroda a pohyb
Foto_10x.jpg

Ochrana přírody a krajiny

Lesy ČR jsou nejvýznamnějším správcem chráněných území v České republice. Lesy jsou považovány za nejzachovalejší součást naší přírody. I proto jsou více než jiné části naší krajiny středem pozornosti nejen orgánů ochrany přírody, ale i řady nevládních organizací zaměřených na ochranu životního prostředí. Opatření plánovaná v předchozích kapitolách lze považovat současně za opatření ve prospěch zachování a zvýšení biodiverzity našich lesů. Všechny lesy ČR jsou dle zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem. Zvláštní pozornost je věnována především územím se zvýšeným zájmem ochrany přírody. Tato území zaujímají celkem 44 % plochy lesů spravovaných LČR, přičemž 30 % plochy lesů zpravovaných LČR jsou součástí chráněných krajinných oblastí, 11 % ležících mimo chráněné krajinné oblasti zaujímají ptačí oblasti a evropsky významné lokality a na 3 % ležících mimo chráněné krajinné oblasti byla vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území – přírodní památky, přírodní rezervace, národní přírodní památky a národní přírodní rezervace. Pokračovalo tak naplňování smlouvy mezi Lesy ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny o spolupráci při vymezování bezzásahových území a jejich monitoringu. Celkový podíl zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 na pozemcích s právem hospodařit LČR činí 44 %.

Cyklistika v lesních majetcích

Popularita rekreační cyklistiky v posledních dvou desetiletích značně vzrostla. Oficiální podpora se však soustředila téměř výhradně na nenáročnou cykloturistiku zprvu využívající méně frekventovaných silnic, dnes soustředěnou na asfaltové cyklostezky, zejména v okolí měst a podél českých řek. Opomíjena byla celá oblast cyklistiky odehrávající se v lesích, jenž využívá lesních cest, stezek a pěšin, která je běžně nazývána terénní cyklistikou. Vznikla tak propast mezi rekreačním využitím lesů cyklisty a rekreační infrastrukturou v nich. Důsledkem je nejenom nespokojenost cyklistů, ale také problémy při správě lesa a ochraně přírody. Na benevolentní, bez ohledu na vlastnictví lesních pozemků, volný přístup do lesů navazují v lesním právu jasně deklarované činnosti, které jsou zakázány, a to především z důvodů ochrany lesních pozemků a na nich rostoucích lesních porostů. Lesní prostředí má svá specifika a také právní mantinely.

Foto_16x.jpg
Foto_30x.jpg

Užívání lesů

Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. Zákaz některých činností v lesích:

 • Rušit klid a ticho

 • Provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty

 • Vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin

 • Těžit stromy a keře nebo je poškozovat

 • Sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet

 • Sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les

 • Jezdit a stát s motorovými vozidly

 • Vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu

 • Vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví

 • Mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních

 • Kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,

 • Odhazovat hořící nebo doutnající předměty

 • Narušovat vodní režim a hrabat stelivo

 • Pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,

 • Znečišťovat les odpady a odpadky.

 • Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa

Práce s veřejností

Hlavním cílem je představit široké veřejnosti tzv. lesy nové generace, které Lesy ČR sází a budou v mnohém jiné než ty, které hynou v souvislosti se suchem a kůrovcovou kalamitou. Důležité bylo získat pro rychlou obnovu lesů podporu veřejnosti. Lesy ČR vsadili jsme na mix moderních komunikačních nástrojů s důrazem na využití sociálních sítí. Vyvrcholením komunikačních aktivit byl Den za obnovu lesa, během kterého 31 000 účastníků vysázelo na 162 000 sazenic. Byly také vyhlášeny nové celostátní programy Vracíme koně lesu a Vracíme sovy lesu a byl zprovozněn diskusní webový portál Soutok všem. Spuštěn byl také vlastní podcastový kanál Uchem v Mechu. Pokračuje také dlouhodobá spolupráce s řadou nevládních organizací. K nejvýznamnějším patří spolupráce s Klubem českých turistů při značení turistických tras či podpora činnosti Českého svazu ochránců přírody. Lidem v celé republice a všem za pomoc lesu tak Lesy ČR děkují. A jak se můžete zapojit i vy?

Foto_9x.jpg
Domazlicke_lesy_1x.jpg
Domazlicke_lesy_1.png

Domažlické městské lesy

Cesky_les_9.png

Lesy v kraji Chodů

Snahou společnosti Domažlické městské lesy je předat lesy alespoň v takovém stavu, jako je převzali od svých předků.

Společnost Domažlické městské lesy obhospodařuje lesy a rybníky, které jsou ve vlastnictví města Domažlice. Výměra celého lesního majetku činí 3 748,67 ha rozkládající se přibližně od města Domažlice až po státní hranici se SRN, včetně nejvyššího vrcholu Českého lesa Čerchova. Hlavním cílem je zajistit trvale udržitelné hospodaření v lesích a samozřejmě soustavně podporovat stabilitu lesních ekosystémů.

Lesy_1BBx.jpg
Saint_Hubert_1A.png

Čemu je věnována pozornost

Domažlické městské lesy věnují pozornost estetice lesa samotného, úpravě tamních cest, přípravě informačních tabulí o zajímavostech v lesích a v neposlední řadě budují relaxační místa pro odpočinek. Další činností je také doprovázená úzká spolupráce s Klubem českých turistů. Již od roku 2007 jsou lesy v této správě oceňovány certifikátem PEFC, který je důkazem toho, že v lesích je zajištěno takzvané trvale udržitelné hospodaření. Tímto certifikátem je zaručeno, že k využívání lesů dochází takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit všechny užitečné funkce lesa, zůstanou trvale zabezpečeny pro budoucí generace. Domažlické městské lesy každoročně uvádí na trh cca 28 000 m3 dříví. Uvedená suma nepřevyšuje množství dřevní hmoty, která doroste za jeden rok v těchto lesích. Zásoba dříví v námi obhospodařovaných lesích stále narůstá a je zabezpečeno právě ono trvale udržitelné hospodaření.

 

Horní foto: Sv. Hubert je patronem myslivců. Žil na přelomu 7. a 8. století na území Francie a Belgie. Pocházel z velmi bohaté šlechtické rodiny a byl výborným lovcem. Podle legendy jej oslovilo v přírodě při lovu nečekané setkání s jelenem, který měl mezi parožím zářící kříž. Přitom k němu promluvil nadpřirozený hlas, který se ho zeptal: „Huberte, proč stále lovíš a honíš zvěř. Je na čase, abys začal hledat mě, který se za tebe obětoval.“ Pod vlivem tohoto zážitku se Hubert rozhodl věnovat svůj život službě Bohu a stal se knězem. Svatý Hubert byl lidumil s dobrým srdcem a byl považován za zastánce spravedlnosti. Patrona Domažlických městský lesů můžete spatřit cestou od kostela sv. Vavřince směrem na Zelenov.

Neustálí boj proti kůrovci

Také na Domažlicku se lesníci potýkají se současnou mimořádně nepříznivou situací způsobenou kalamitou kůrovce. Dělají vše pro to, aby zdejší lesy, ve kterých střežili hranice Chodové, předali další generaci v co nejlepším stavu, ale jednoduché to rozhodně není. Obhospodařují se zde lesy a rybníky ve vlastnictví města Domažlice, výměra lesního majetku je 3 771,11 ha a provoz je organizačně rozčleněn do pěti hájenských úseků. Hlavní činností je zajištění trvale udržitelného hospodaření v lesích, zahrnující především výsadbu nových porostů, výchovu porostů a těžbu dříví, které je prodáváno ve vlastní režii. Myslivost je provozována rovněž ve vlastní režijní honitbě a obhospodařuje se také dvacet rybníků o celkové výměře 31,17 ha. Z těch v zimě před svátky bývají asi čtyři tuny ryb, které rovněž sami Domažlické městské lesy prodávají. Mnoho energie je věnováno také například tomu, aby les co nejvíce přiblížili lidem.

Kurovec_1x.jpg
Tezba_2x.jpg

Jaké principy se uplatňují při obhospodařování lesního majetku

Domažlické městské lesy preferují maloplošné podrostní formy hospodářského způsobu s maximálním využitím přirozené obnovy, kdy upřednostňují buk, jedli, modřín a jasan. Sledují hlavní cíl, a tím je podpora stability lesních ekosystémů. V posledních několika letech má jejich hospodaření, stejně jako nahospodaření ostatních vlastníků, opravdu velký dopad probíhající kůrovcová kalamita. Od roku 2017 začala těžba kůrovcového dříví strmě stoupat, zároveň klesala jeho cena na trhu. Pro představu, v roce 2010 bylo vytěženo 560 m3 kůrovcového dříví, v roce 2017 to bylo již 10 390 m3 a loni 69 268 m3. Důležitý byl proto příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, který se podařil Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR vyjednat. Potřeba podpory ze strany státu pro městské lesy, nestátních vlastníky lesů, nadále trvá, nelze se bez ní obejít.

Ochrana ohrožených druhů

Domažlické městské lesy se z mnoha důvodů angažují v ochraně přírody. Jednou z nejdůležitějších praktických činností prováděných na poli ochrany přírody je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin. Ochrana ohrožených druhů je prováděna mnoha způsoby. V zásadě se Domažlické městské lesy na celém spravovaném území snaží o zachování či obnovu vhodného životního prostředí živočichů a rostlin, a to při současném respektování hospodářských aspektů. Kromě toho však podporuje vzácné a ohrožené druhy také konkrétními přímo cílenými opatřeními, od omezení, změny či případně až úplného vyloučení hospodářské činnosti v zájmovém území (pěstební a výchovná činnost v lesních porostech, těžba dřeva, atd.) přes aktivní výchovu a osvětu veřejnosti až po vypouštění v zajetí odchovaných jedinců ohrožených druhů živočichů do volné přírody – tzv. Reintrodukce. Tou je podporovaného tetřev hlušec. Chráněný rys ostrovid dlouhodobě obývá oblast při státní hranici.

Tetrev_4x.jpg
Myslivkyne_1x.jpg

Provoz honitby

Domažlické městské lesy ve své režii provozují také honitbu o výměře 3 706 ha, v níž je normována zvěř jelení, zvěř srnčí, zvěř černá a zajíc polní. Ulovená zvěř se prodává POUZE po celých kusech (vyvržená, nestažená, nerozporcovaná). Samo stahování a porcování zvěře není možné z veterinárních a hygienických důvodů. Zvěřina má také ono logo ručící za svůj původ v Domažlických městských lesů lesích.

A věděli jste, že do další oblasti spadá i chov ryb?

Chov ryb probíhá ve vlastních rybnících nacházejících se v lesním prostředí, což rybám dodává výjimečnou kvalitu a chuť. V celkovém součtu se jedná přibližně o rozlohu 32 ha vodní plochy, přičemž rybí osádka představuje zhruba 8 tun. Ve zdejších vodách se chovají především kapři, dále pak amurové, candáti a štiky. Prodej zmíněných ryb probíhá od Velikonoc do Vánoc, každý pátek v rybárně městských lesů. Domažlický kapr má také svoje vlastní logo, které je zárukou toho, že prodávané ryby jsou právě z našich rybníků.

Rybari_1Bx.jpg
Kone_1Bx.jpg

Koně stále patří mezi neocenitelné pomocníky

Domažlické městské lesy jsou rádi, že se jim daří skloubit práci lidí, zvířat i strojů. Jsou místa, kde je pomoc koní neocenitelná, a tak si velmi váží přístupu, který k nim jejich kolegové mají. Některé terény jsou skutečně velmi složitě přístupné, Domažlické městské lesy se nachází na území Českého lesa a asi 120 ha zasahuje i do Západočeské pahorkatiny. Je to někde krajina výše položená a těžko dostupná.

Veselé a tradiční Vánoce z Domažlických lesů

Každoročně před Vánocemi nabízí společnost Domažlické městské lesy také prodej vánočních stromků pocházejících z výchovných zásahů v lese. Je vám také blízké tradiční pojetí vánočních svátků? Projekt České dřevěné Vánoce je zaštitován organizací PEFC ČR, která usiluje o navrácení původního významu a tradičního kouzla vánočním svátkům, a Domažlické městské lesy jejich snahu podporují. Za tímto účelem každý rok nabízí k prodeji tradiční české vánoční stromky, které jsou opět označeny logem symbolizujícím původ v našich lesích.

Vanoce_3x.jpg
V_lese_1Bx.jpg
Lesy_1.png

Lesy pro život!

"Lesy pro život" je program pro ideální soužití lidí s lesní přírodou. "Chceme, abyste se v lese cítili dobře". V rámci programu Lesy pro život jsou různě budovány prostředky turistické infrastruktury, vyhlídková místa, altány a nebo studánky. V rámci Lesů pro život by tak měly vzniknout v příštích letech další větší či menší stavby, odpočívadla, přístřešky a naučné tabule. Mimo jiné je v plánu pokračovat v rozsáhlé obnově tůní, studánek, lesních zákoutí či vyhlídek.

Lesy_2.png

Můžete se také zapojit do projektů Lesů ČR

Lesy ČR vyzývají veřejnost, aby sama přišla s konkrétními návrhy míst v lesích, která by stála za to zvelebit. "Váš návrh či projekt předložíme k posouzení komisi odborníkům, kteří ty nejlepší předají k postupné realizaci." S tím souvisí i projekt Dny za obnovu lesa s podtitulem Do lesa bezpečně. "Lidé mohou aktivně strávit čas s rodinou nebo přáteli na čerstvém vzduchu a zároveň se podílet na založení nových lesů, které nahradí porosty vytěžené kvůli kůrovcové kalamitě." Skupinové akce pro maximálně třicet lidí se uskutečňují ve všedních dnech i o víkendech po celé republice. Kromě výsadby sazenic se budou také obnovovat oplocenky, připravovat paseky na zalesnění nebo uklízet klest. O náplni konkrétního Dne a dalších podrobnostech se můžete dozvědět zde:

Myslivec_1x.jpg
Rys_2x.jpg
Cesky_les_logo_1.png

Nebo se můžete podílet na podpoře ochrany Oblasti Český les

Bez podpory veřejnosti není ochrana přírody a krajiny možná. Jedním z nejdůležitějších nástrojů je práce s návštěvníky chráněných území přímo v terénu a hlavní součástí návštěvnické infrastruktury se stala návštěvnická centra (Domy přírody) a informační střediska v chráněných krajinných oblastech, která jsou realizována a provozována v rámci programu Dům přírody. Zapojením široké veřejnosti má pak vést k zefektivnění návštěvnosti Českého lesa v maximální možné míře. Ukažte na sociálních sítích Regionu Chodska zajímavá nebo neznámá místa Českého lesa, které jste navštívili a objevili, sdílejte a přidávejte své fotky. Budeme rádi za veškeré Vaše podněty, tipy nebo příspěvky které povedou ke zkvalitnění turistické propagace Oblasti Český les.

Domažlické městské lesy

Láska k lesům nespočívá jen ve vzorné péči o stávající lesní majetek, ale i v trvalé snaze přiblížit les co nejvíce lidem a městu tak, aby se Domažlice staly skutečným „městem v lesích“.

Lesy_52x.jpg
bottom of page