top of page
Český les rostliny rosnatka
Chráněná krajinná Oblast Český les

Skryté krásy Oblasti Českého lesa

Foto: Archiv Region Chodsko

Když se jaro přihlásí o slovo, zdejší louky i lesy rozkvetou do plné krásy

Vydejte se na procházku do Českého lesa a poznejte zdejší herbář.

Pokud se vydáte do Českého lesa a zaměříte se na zdejší flóru, může vám vydat své tajemství. Rozhodně není potřeba některé na první pohled neobvyklé rostliny a květiny trhat. Místo do vázy si můžete svou vzpomínku z místa vyfotit a uložit do svého telefonu. Nejenom že své foto můžete dále sdílet, ale můžete také určit její název. To vám umožní různé uživatelsky příjemné mobilní aplikace. Stačí vyfotit list, květ, plod a bezplatná aplikace vám prozradí její jméno. Nemusí vás tak trápit že jste v hodinách přírodovědy nedávali pozor, nebo že už si z toho nic nepamatujete. Přibalit do baťůžku pak můžete také malou lupu, která pomůže dětem pozorovat přírodu zblízka. Objevovat tak můžou nejen různé rostliny, ale i brouky nebo motýly. Nechte se tedy vtáhnout do barevného a voňavého světa planě rostoucích květin. Inovativní způsob poznávání a určování rostlin pomocí mobilní aplikace vás bude nejen bavit, ale vytáhne vás ven na místa, kde můžete společně s dětmi bádat a objevovat něco nového a hodnotného. Určitě budete společně nadšeni. Podívat se také můžete na českou databázi ohrožených a vzácných rostlin na www.kvetenacr.cz

Český les aplikace

Určování rostlinv pomocí aplikace PlantNet

Maminko, co je tohle za kytku? Je normální, že malé děti neumí pojmenovat všechny kytky. A je také normální, že to neumí ani většina dospělých. Ale stačí vyfotit květ nebo list rostliny a aplikace PlantNet vám prozradí její jméno. Po stažení vyberete Západní Evropu a můžete začít určovat. Pokuď si ale stále nejste jisti, můžete vyzkoušet odbornou aplikaci FlowerChecker. Jednoduše vyfoťte fotografii neznámé rostliny (nebo mechu, lišejníku, nebo dokonce houby) a zašlete ji Českým expertům, kteří ji pro vás identifikují. Určení konkrétní rostliny tak neurčuje algoritmus, ale skutečně odborní lidé. To může trvat několik minut i hodin. Většinu žádostí ale zvládnou botanici vyřešit do jedné hodiny. První určení rostliny je zdarma, další je zpoplatněno částkou 20 korun. Uživatel platí až za finální odpověď. Nemůže se tedy stát, že by uživatel zaplatil, vědcům se nepodařilo rostlinu identifikovat a tázající se odpovědi nedočkal. Uživatel se před zaplacením dozví i to, s jakou přesností se podařilo rostlinu určit. Více na www.flowerchecker.com/cs

Poznejte některé druhy z flory Českého lesa

Kliknutím na fotku se dozvíte více.

Český les flóra

Flóra a vegetace Oblasti Českého lesa

Český les nepatří k územím oplývajícím obzvláštním bohatstvím rostlin a zdaleka ne všechny druhy rostlin, které v současné době v Českém lese rostou, jsou stejnoměrně rozšířeny po celé oblasti. Najdeme zde velice mnoho druhů, které jsou z rozličných důvodů rozšířeny jen v určitých částech pohoří. Český les nepatří k územím oplývajícím obzvláštním bohatstvím rostlin. Nejsou zde vytvořena mimořádná stanoviště jako ledovcové kary s lavinovými drahami, ledovcovými jezery a dalšími fenomény, jež jsou vlastní alespoň některých horským systémům našich středohor. České straně pohoří chybí průlomová údolí se strmými skalnatými svahy, které by umožňovaly přežití druhů z vývojově starších období holocénu či dokonce pleistocénu, stejně jako podobně fungující refugiální substráty (dolomity, krystalické vápence, serpentinity). V tomto smyslu jsou jedinou výjimkou rašeliniště, která ovšem mají v porovnání s horskými vrchovišti blízké Šumavy či Krušných hor nejen menší rozlohu, ale i poněkud odlišný charakter, což se na druhové úrovni projevuje spíše negativně, nepřítomností některých indikačně významných vrchovištních taxonů – např. břízy trpasličí (Betula nana), ostřice vrchovištní (Carex paupercula) aj.

Foto: Koniklec (Pulsatilla)

Konečně ani jednotvárný geologický substrát, tvořený převážně kyselými metamorfovanými horninami, nezakládá podmínky pro uplatnění náročnější lesní vegetace a květeny, jež by se v daných přírodních podmínkách mohla rozvinout. Úživnější horniny jako amfibolity, erlány, krystalické vápence, popř. bazické vyvřeliny jsou zastoupeny jen zcela výjimečně a jejich rozsah je obvykle značně omezený. Hlavním faktorem podmiňujícím změny ve složení vegetačního krytu se tak stává reliéf pohoří. Zatímco v severní části jsou více rozšířeny ploché, k zamokření náchylné terény, členěné jen morfologicky méně výraznými zaoblenými vrcholy a široce rozevřenými potočními úvaly, krajina v jižní části svým charakterem více naplňuje obecně vžité představy horské krajiny. Pohoří zde má výrazně pásmovitý charakter, jednotlivé hřbety jsou odděleny hlubokými údolími. Oproti severněji položeným územím se také častěji ve vrcholových částech kopců objevují rozličné skalní útvary, vděčící za svůj vznik periglaciálnímu mrazovému klimatu v chladných údobích čtvrtohor. V této části jsou také dosažena absolutní výšková maxima pohoří (skupina Čerchova).

Foto: Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)

Český les vzácné druhy rostlin rosnatka okrouhlolistá
bottom of page