top of page
Český les rys
Chráněná krajinná Oblast Český les

Vzácní i běžní zvířecí obyvatelé Českého lesa

Foto: Archiv Region Chodsko

Pozorování zvířat je o tichosti a náhodě

Pozorování zvířat je skvělou možností, jak se dozvědět více informací o jejich způsobu života a o jejich výskytu.

Jsou zvířata, která se pozorují snadno, ovšem většina divokých zvířat se pozoruje velmi složitě. Je to způsobeno jejich plachostí, ale i často jejich nízkým počtem. Stačí se jen projít po louce, k vodní ploše nebo do lesa, abyste se setkali tváří v tvář s divokými obyvateli Českého lesa. Chovejte se v přírodě ohleduplně a nenápadně včetně přiměřeně barevného oblečení (nehodí se bílá barva nebo velmi výrazné barvy např. reflexní). Špehování přírody není obtížné, stačí jen patřičné oblečení, boty a dalekohled. A co dělat při setkání s šelmami? Všechny druhy velkých šelem jsou většinou velmi plachá zvířata a člověku se snaží raději vyhnout, stejně jako ostatní divoká zvířata. Po staletích pronásledování a zabíjení ze strany lidí instinktivně vědí, že člověk pro ně znamená velké nebezpečí. Rys ani vlk nepovažuje člověka za svou potravu. Od roku 1975 neexistuje v Evropě doložený případ, že by zdravý, volně žijící vlk zabil člověka, navzdory vzrůstající populaci vlků v posledních desetiletích. Útok zdravého vlka na člověka pochopitelně zcela vyloučit nelze, ale vzhledem k dostatku přirozené kořisti vlků (jeleni, srnci, divoká prasata a další kopytníci) je tak téměř vyloučen.

Zvuk Rysa Rys ostrovid (Lynx lynx)
00:00 / 01:40

Poznejte některé zvířecí druhy Českého lesa

Kliknutím na foto poznáte zdejší zvířata

Český les fauna

Fauna Oblasti Českého lesa

Fauna Českého lesa má typicky středoevropský ráz, vyskytuje se zde středohorská a podhorská zvířena nižšího lesního pásma. Zvláště pestře je zde zastoupeno ptactvo a někteří bezobratlí. Z těch jsou nejvýznamnější jsou především plži, brouci a dvoukřídlí. Poměrně omezený je výskyt malých šelem. V oblasti Českého lesa se vyskytují i některé druhy na pokraji vymizení jako tetřívek obecný, jeřábek lesní, čáp černý apod. V Českém lese velmi hojně žije vysoká a černá zvěř a ojediněle byl zaznamenán i výskyt rysa otrovida. Z ptáků jsou to pak luňák červený a hnědý, výr velký, ledňáček říční či skorec vodní. Žije zde také početná populace bobra evropského. Díky čistým vodám se zde vyskytuje rak kamenáč, Na území Českého lesa se nachází pouze jedno významné zimoviště netopýrů, přesto zde bylo nalezeno 16 druhů z čeledi netopýrovitých z celkových 22, které se v ČR vyskytují.

Dnešní výskyt vzácných druhů živočichů je proto závislý především na přírodních a přírodě blízkých typech biotopů dochovaných na těžko hospodářsky využitelných lokalitách. V Českém lese jsou to zejména bučiny a rašelinné lesy, většinou chráněné jako přírodní rezervace, dále mokřady, rašeliniště a potoční nivy (např. NPP Na požárech, PP Veský mlýn, EVL Niva Nemanického potoka), přírodě blízké vodní toky a malé vodní nádrže. Plošně velmi málo zastoupené, ale z hlediska diverzity významné, jsou louky dosud obhospodařované tradičním způsobem (např. PP Hvožďanská louka, PP Louka u Staré huti). Celkové zastoupení vzácných nebo významných druhů (104 Seznam zvláště chráněných druhů a dalších 83 druhů Červeného seznamu ČR) se tedy jeví ve srovnání s jinými chráněnými oblastmi poněkud nižší. Výčet ovšem nelze považovat za úplný, protože řada skupin nebyla v území dosud podrobněji zkoumána, proto může přinést další pozorování nové výsledky ohledně výskytu zdejších živočichů.

Český les zvířecí druhy
bottom of page