top of page
Podmínky prodeje produktů, výrobků a poukazů

Podmínky prodeje produktů, výrobků a poukazů 

Foto: Archiv Region Chodsko

Internetový server www.regionchodsko.cz provozuje podnikající fyzická osoba Ronaldo Kačer, Region Chodsko, Sokolovská 30, Holýšov 345 62. Jedná se o internetový server, který umožňuje prezentaci jednotlivých výrobců, prodejců nebo poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu.

 

a) Tyto „podmínky prodeje“ upravují prezentaci na internetovém serveru www. regionchodsko.cz který provozuje podnikající fyzická osoba Ronaldo Kačer

b) Provozovatelem se rozumí podnikající fyzická osoba Ronaldo Kačer

c) Prodejcem se rozumí prodejce, výrobce nebo poskytovatel služeb v oblasti cestovního ruchu, který si objednal prezentaci na portálu prostřednictvím závazné objednávky.

d) Portálem se rozumí internetový server www.regionchodsko.cz

e) Zbožím se rozumí produkty, výrobky nebo služby

f) Prezentací se rozumí prezentace jednotlivých prodejců, výrobců nebo poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu na portálu.

g) Užíváním portálu se rozumí prezentace produktů, výrobků nebo služeb a nabídky klientů na portálu.

h) Doručením se rozumí zaslání písemností na adresu klienta uvedenou na závazné objednávce nebo na adresu oznámenou klientem provozovateli písemně, s tím, že se jedná o adresu pro doručování. Doručením se rovněž rozumí zaslání písemností klientovi prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) uvedené na závazné objednávce. Na doručení podle tohoto odstavce nemá vliv, zda-li klient písemnosti převzal.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky prodeje na regionchodsko.cz (dále jen „Podmínky prodeje") upravují práva a povinnosti Prodejce, jakožto registrovaného Uživatele Portálu, který provedl způsobem dle platných Obchodních podmínek provozu a užívání internetových stránek regionchodsko.cz (dále jen „Obchodní podmínky") registraci umožňující prodej, v souvislosti s prodejem jeho produktů, výrobků nebo nabídkou služeb prostřednictvím Portálu, a dále práva a povinnosti Provozovatele Portálu a ostatních Uživatelů Portálu, která jsou s tím spojena.

1.2 Veškeré pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou v těchto Podmínkách prodeje zvláště definovány, mají význam přiřazený jim v Obchodních podmínkách. Záležitosti a vztahy, které nejsou v těchto Podmínkách prodeje zvláště upraveny, se řídí Obchodními podmínkami. V Obchodních podmínkách se úprava těchto Podmínek prodeje označuje též jako Smlouva Prodejce. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a Podmínkami prodeje, mají přednost Podmínky prodeje jako speciální úprava.

 

1.3 Účelem těchto Podmínek prodeje je zejména úprava práv a povinností Prodejce nad rámec běžného užití Portálu a s tím spojených práv a povinností Prodejce vůči Provozovateli a ostatním Uživatelům, zejména úprava provize za služby Provozovatele, úprava pravidel vyúčtování provizí a úprava dalších vzájemných práv a povinností při prodeji zboží na Portálu.

2. PROHLÁŠENÍ PRODEJCE

2.1. Odsouhlasením těchto Podmínek prodeje Prodejce prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že:

 

2.1.1. je oprávněn k prodeji produktů, výrobků nebo služeb nabízených prostřednictvím Portálu a že k prodeji získal veškerá potřebná povolení, osvědčení, certifikáty či rozhodnutí a splnil veškeré další požadavky vyplývající z právních předpisů pro prodej vystaveného zboží prostřednictvím Portálu;

2.1.2. se podrobně seznámil s Obchodními podmínkami a těmito Podmínkami prodeje

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Provozovatel se zavazuje po registraci Prodejce prostřednictvím formuláře dostupného na URL adrese regionchodsko.cz , případně na jiné adrese zřízené v budoucnu na Portálu pro tento účel, a na základě těchto Podmínek prodeje nabízet produkty, výrobky či služby.

3.2. Provozovatel se zavazuje poskytovat Prodejci další služby dle těchto Podmínek prodeje a Obchodních podmínek v souvislosti s využíváním Portálu, včetně přiměřené uživatelské podpory Prodejce.

3.3. Prodejce se zavazuje zaplatit Provozovateli odměnu za využívání Portálu a poskytování dalších služeb dle ceníku a těchto Podmínek prodeje a Obchodních podmínek.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

4.1. Prodejce je povinen vyplnit fakturační údaje, bankovní spojení a údaj o tom, zda je plátcem DPH.

4.2. V případě možnosti Rozšířeného Uživatelského rozhraní je Prodejce oprávněn spravovat svůj profil na Portálu

5. PRODEJ PRODUKTŮ, VÝROBKŮ NEBO NABÍDKY SLUŽEB

5.1. Prodejce je oprávněn prodávat produkty, výrobky nebo služby na Portálu vystavením produktů, výrobků nebo služeb prostřednictvím regionchodsko.cz

5.2. Prodejce je na Portálu vzhledem k jeho zaměření oprávněn nabízet a prodávat zejména produkty z farem certifikovaných „bio“, nebo dodržujících zásady ekologického zemědělství, výrobky s BIO certifikací, výrobky s označením „ekologicky šetrný výrobek“ nebo tzv. výrobky „Fair Trade“, zaručující výrobcům v rozvojových zemích spravedlivý podíl z prodejní ceny, vlastnoruční výrobky Prodejce, zemědělské produkty vypěstované Prodejcem, případně další produkty lokálních výrobců, pokud je Provozovatel neodmítne.

5.3. Prodejce je povinen se vyvarovat nabízení a prodeje výrobků, zboží nebo služeb na Portálu, které jsou v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy, Obchodními podmínkami nebo těmito Podmínkami prodeje, a dále zboží v podobě zbraní, drog, tabákových výrobků, léků a zákonem zakázaných látek a/nebo zboží či služby s takovým zbožím související. Seznam výrobků nebo služeb může být Provozovatelem upřesněn na Portále a bez dalšího měněn.

5.4. Při vystavování produktů, výrobků nebo služeb je Prodejce povinen uvést veškeré údaje, jejichž uvedení je pro příslušný produkt, výrobek nebo služby vyžadováno obecně závaznými právními předpisy. Veškeré údaje o produktu, výrobku nebo službě uvedené Prodejcem musí být pravdivé, v přiměřeném rozsahu úplné a nikoli zavádějící včetně uvedení informace o výrobci, případně dovozci, původu a složení zboží apod. Údaje o zboží je Prodejce povinen uvádět v českém jazyce; tím není vyloučeno užití cizích výrazů pokud jejich užití v českém jazyce zdomácnělo nebo je doplněno vysvětlením v českém jazyce.

5.5. Prodejce se zavazuje, že zboží, popis zboží (výrobek, produkt nebo služba) jakož i fotografie nejsou v rozporu s dobrými mravy, neporušují autorská nebo jiná práva Provozovatele, ani třetí osoby, a jsou v souladu s těmito Podmínkami prodeje a Obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. V opačném případě má Provozovatel právo bez upozornění vystavený produkt, výrobek nebo službu smazat.

 

5.6. Cenu za produkt, výrobek nebo služby je oprávněn určovat výlučně Prodejce při vystavení zboží nebo služby na regionchodsko.cz. Prodejce se zavazuje zajistit, aby kupní cena zboží vystaveného na Portálu nepřesáhla po celou dobu jeho vystavení na Portálu kupní cenu téhož zboží na e-shopu, či na jakýchkoli jiných jím provozovaných internetových stránkách.

 

5.7. Prodejce je povinen uvádět vždy cenu zboží (výrobek, produkt nebo služba).

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Zákazník po výběru zboží na eshopu regionchodsko.cz provede platbu včetně poštovného. O zaplacené objednávce bude Prodejce informovat e-mail, včetně adresy kam má být zboží odesláno.

6.2. Prodejce trvanlivý produkt zabalí a odešlete poštou na určenou adresu. Pokud zákazník vybere kurýrní službu, domluví se Prodejce na předávce.

6.3. Prodejce může nabídnout osobní předání zboží na své uvedené adrese s určenou otevírací dobou. Prodejce se zavazuje při využití osobního předání předat objednané zboží, při dodržení všech legislativních požadavků pro daný typu zboží, například tedy chlazené potraviny skladovat v místech při zachování požadované teploty pro skladování daného typu zboží atd. Zodpovědnost za zboží po předání nese prodejce.

 

6.4. Prodejce se zavazuje při využití závozu doručit objednané zboží, při dodržení všech legislativních požadavků pro přepravu daného typu zboží, například tedy chlazené potraviny převážet v chlazených vozidlech, případně v termoboxech při zachování požadované teploty pro skladování a přepravu daného typu zboží atd. Zodpovědnost za zboží po předání nese prodejce.

6.2. Prodejce prohlašuje, že v rámci procesů a manipulace se zbožím v rámci skladování postupuje v souladu se zavedeným systémem HACCP, tak aby potraviny byly skladovány dle legislativních požadavků, vč. zachování teplotního řetězce. Dopravu zboží zajišťují dopravci oprávnění k přepravě potravin s chladicími vozy pro dodržení teplotního řetězce u chlazených potravin.

6.3. Pokud dojde k zavedení mimořádných opatření orgánů veřejné moci, nebo ke vzniku jiné mimořádné nepředvídatelné překážky nezávislé na vůli Provozovatele, v jejichž důsledku dojde ke znemožnění nebo omezení možnosti řádného plnění je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění omezit nebo zcela přerušit tuto službu.

7. KOMUNIKACE

7.1. Provozovatel informuje Prodejce o uskutečnění nákupu (objednávky) prostřednictvím e-mailu uvedeného pro účely příjmu objednávek v registraci Prodejce.

7.2. Prodávající se zavazuje komunikovat s ostatními Uživateli pouze za účelem plnění příslušné Kupní smlouvy uzavřené s Uživatelem a řešení případných nároků Kupujících s takovou smlouvou souvisejících.

7.3. Prodejce nesmí využívat kontakty na ostatní Uživatele, které v souvislosti s využíváním Portálu získá za účelem prodeje zboží mimo Portál a/nebo pro účely zasílání jakýchkoli nabídek a jiných marketingových sdělení Uživatelům, a to ani ve prospěch třetích osob.

7.4. Prodejce nesmí v rámci prodeje svého zboží nebo při vyřizování objednávek Uživatelů na Portálu přímo či nepřímo odkazovat na vlastní či jiné stránky, nebo internetové stránky nabízející online prodej zboží nebo služeb.

7.5. V případě porušení povinností Prodejce dle tohoto článku 7. je Provozovatel oprávněn bez dalšího znemožnit Prodejci využívání Portálu.

 

8. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

8.1. Celková částka z prodeje bude převedena na účet Prodejce posledním dnem v měsíci. Na uvedený e-mail při registraci Prodejce budou zaslány informace o objednávce a následně bude Prodejci zaslána Faktura – daňový doklad. V případě že se neuskuteční žádný prodej, bude Prodejce o této skutečnosti informován e-mailem.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena zboží („Tržby“) budou hrazeny Prodejci prostřednictvím Provozovatele regionchodsko.cz , a to v souladu s Obchodními podmínkami na uvedené číslo účtu Prodejce při jeho registraci.

8.2. Prodejce prohlašuje, že s výše uvedenými způsoby platby souhlasí a to včetně plateb za jeho zboží pomocí využívání platebního systému PayU společnosti PayU S.A. daňové číslo: 779-23-08-495, se sídlem Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň, Polsko, kancelář v ČR Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Poznani – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399, se základním kapitálem 4 944 000 PLN, splaceným v plné výši. Více informací lze nalézt v podmínkách PayU pro účely úhrad cen zboží v rámci eshopu regionchodsko.cz

 

8.3. Provozovatel je oprávněn provést blokaci příslušné částky odpovídající předběžně kalkulované Tržbě na účtu Uživatele a následně odeslat konečné Tržby Prodejci v souladu s článkem 9 těchto Podmínek prodeje. Způsob kalkulace konečných tržeb, tj. způsob určení konečné kupní ceny za zboží a způsob rozpočítání nákladů na dopravu stanoví Obchodní podmínky.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. Prodejce se zavazuje zaplatit Provozovateli cenu za vybraný balíček prostřednictvím Portálu. Výše ceny balíčku je stanovena prostřednictvím Portálu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že výše Provize z prodeje poukazů činí 19 % z kupní ceny vč. DPH. K výši Provize podle předchozí věty bude připočtena DPH dle příslušné sazby.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že celková částka z prodeje bude převedena na účet Prodejce bez provize. Veškerý prodej je kromě poukazů bez provizí, Prodejce platí pouze měsíčně vybraný balíček. Pouze ze strany PayU je účtován poplatek 1,6 % z celkové částky za platbu kartou dle sazeb společnosti PayU. Veškeré částka z prodej budou zúčtovány k poslednímu kalendářnímu měsíci. Do zúčtovacího období jsou započítány všechny Kupní smlouvy, které byly uzavřeny s Uživateli od posledního zúčtovacího dne a které doposud nebyly vyúčtovány a spadají do daného zúčtovacího období.

9.4. Provozovatel je oprávněn k zúčtovacímu dni vystavit Prodejci fakturu na částku rovnající se souhrnu Provizí za prodej poukazů, na něž vznikl Provozovateli nárok za zúčtovací období a je oprávněn si celkovou Provizi započíst oproti nároku Prodejce na celkové Tržby za zúčtovací období.

9.5. Provozovatel je povinen odeslat Prodejci Tržby nejpozději do 5 pracovních dní od zúčtovacího dne.

10. ODPOVĚDNOST PŘI PRODEJI ZBOŽÍ

10.1. Prodejce odpovídá Nakupujícím za případné právní nebo jiné vady zboží v souladu s příslušnými právními předpisy a Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vyplývající z právního vztahu mezi Prodejcem a Kupujícím nebo Organizátorem.

10.2. Prodejce bere na vědomí a souhlasí, že Nakupující jsou v souladu s reklamačním řádem Provozovatele, který je součástí Obchodních podmínek (dále jen „Reklamační řád"), oprávněni uplatnit reklamaci zboží Prodejce prostřednictvím Provozovatele. Prodejce výslovně souhlasí s oprávněním Nakupujícího uplatnit reklamaci zboží dodaného Prodejcem podle Reklamačního řádu prostřednictvím Provozovatele.

10.3. Prodejce odpovídá za případné autorskoprávní a jiné nároky třetích osob ve vztahu k jím vystavenému zboží.

11. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

11.1. Provozovatel si vyhrazuje právo bez dalšího zrušit registraci a zamezit přístupu Prodejce na Portál, a to i bez udání důvodu, zejména jestliže Prodejce poruší pravidla stanovená v těchto Podmínkách prodeje nebo Obchodních podmínkách, včetně všech jejích součástí.

11.2. Prodejce nemá v případě zrušení registrace, zamezení přístupu nebo odebrání nabídky zboží právo na náhradu jakékoli újmy včetně ušlého zisku.

11.3. Jestliže Prodejce poruší povinnosti stanovené těmito Podmínkami prodeje nebo Obchodními podmínkami, včetně všech jejich součástí, a Provozovateli vznikne tímto jednáním jakákoli škoda či újma, je Provozovatel oprávněn požadovat po Prodejci kompenzaci za takto vzniklou škodu či újmu, včetně ušlého zisku.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Podmínky prodeje nabývají účinnosti dnem uvedeným níže jako „Datum vydání". Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Podmínky prodeje, přičemž Provozovatel v takovém případě oznámí změnu Podmínek prodeje Prodávajícím, případně všem Uživatelům, nejpozději v den nabytí jejich účinnosti a uveřejní nové znění Podmínek prodeje na Portálu. Pokud Uživatel nevysloví písemný nesouhlas s novým zněním, platí, že se s novým zněním Podmínek prodeje řádně seznámil, akceptuje ho a zavazuje se nové znění dodržovat. V případě, že Uživatel neakceptuje nové znění Podmínek prodeje, není oprávněn užívat služeb Provozovatele v souvislosti s provozem Portálu.

 

11.2. Veškeré vztahy upravené těmito Podmínkami prodeje se řídí českým právem bez přihlédnutí ke kolizním normám.

 

12.3. Jestliže by některé ustanovení těchto Podmínek prodeje bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek prodeje.

 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné po aktualizaci od 01. 03. 2024

bottom of page