top of page
 Reklamační řád

Reklamační řád pro produkty, výrobky a poukazy

Foto: Archiv Region Chodsko

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Podnikající fyzická osoba Ronaldo Kačer, Region Chodsko se sídlem: Sokolovská 30, Holýšov 345 62 Česká Republika, zapsaná do živnostenského rejstříku 15. 1. 1999 Městský úřad Stod Č. j.: 40/22/OOŽÚ, IČO: 64189597, je provozovatelem internetových stránek www.regionchodsko.cz, jež představují informační a obchodní internetový Portál, který umožňuje Uživatelům prodávat a nakupovat produkty, výrobky a služby.

1.2.Tento reklamační řád Provozovatele (dále jen „Reklamační řád") určuje v souladu s Občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele"), pravidla pro reklamaci produktů, výrobků či služeb Uživateli zakoupeného prostřednictvím Portálu (dále jen „Zboží").

1.3. Tento Reklamační řád se vydává jako doplnění Obchodních podmínek provozu a užívání internetových stránek regionchodsko.cz, jejichž platné znění je dostupné na stránkách Portálu www.regionchodsko.cz (dále jen „Obchodní podmínky"). Veškeré pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou v tomto Reklamačním řádu zvláště definovány, mají význam přiřazený jim v Obchodních podmínkách. Záležitosti a vztahy, které nejsou v tomto Reklamačním řádu zvláště upraveny, se řídí Obchodními podmínkami. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, má přednost Reklamační řád jako speciální úprava.

 

1.4. Prodejci jsou povinni bez ohledu na znění případných vlastních reklamačních či záručních podmínek postupovat při využívání Portálu vždy v souladu s tímto Reklamačním řádem.

2. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

2.1. Provozovatel není v souladu s Obchodními podmínkami prodávajícím, ani distributorem Zboží, výjimku nese pouze pouze prodej vlastního zboží s vlastním reklamačním řádem, a proto nenese jakoukoli odpovědnost za právní nebo faktické vady Zboží, včetně rozporu mezi vlastnostmi, kvalitou a množstvím Zboží, jak jsou deklarovány Prodejcem na Portálu.

2.2. Prodejce odpovídá Uživateli, který u něj nakoupí Zboží, za vady Zboží způsobem, v rozsahu a za podmínek, jak je to upraveno tímto Reklamačním řádem, a případně v mezích, v nichž to nebude v rozporu s tím Reklamačním řádem, též za podmínek svého vlastního reklamačního řádu či záručních podmínek nebo jiných relevantních právních dokumentů, pokud je vydal a pokud byly Kupujícímu před nákupem Zboží prostřednictvím Portálu známy nebo na ně byl Kupující předem upozorněn a měl možnost se s nimi před nákupem Zboží seznámit.

2.3. Prodejce odpovídá Kupujícímu, že Zboží nemá při jeho převzetí žádné vady, na které nebylo jasně a zřetelně upozorněno, a že disponuje ujednanými vlastnostmi, které byly ze strany Prodejce prezentovány.

2.4. Kupující je povinen prohlédnout Zboží ihned při jeho převzetí a seznámit se před jeho prvním použitím s návodem k užití Zboží a jiným informacím nebo upozorněním, pokud jsou se Zbožím dodány, včetně informací o jeho složení, účincích, skladování, doporučené době spotřeby atd.

3. ZPŮSOB A LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. Zboží lze reklamovat, tj. uplatnit právo plynoucí z odpovědnosti Prodejce za vady Zboží:

3.1.1. přímo u Prodejce v místě jeho sídla či provozovny;

3.1.2. prostřednictvím e-mailové adresy Prodejce; nebo

3.1.3. prostřednictvím Provozovatele, a to zasláním e-mailové zprávy na obchod@regionchodsko.cz

3.2. Reklamace uplatněná prostřednictvím Provozovatele se považuje za reklamaci uplatněnou přímo u Prodejce. Provozovatel se zavazuje každou u něho uplatněnou reklamaci bezodkladně předat Prodejci.

3.3. Pří uplatnění reklamace je nutné vždy uvést podrobný popis vady. Prodejce, případně Provozovatel může pro vyřízení, resp. předání reklamace požadovat též doklad o koupi Zboží.

3.4. Kupující je povinen reklamovat jakoukoli vadu Zboží nejpozději do 24 h od okamžiku, kdy tuto vadu zjistí, jinak může být reklamace odmítnuta.

3.5. Vadu Zboží lze reklamovat výlučně před uplynutím příslušné záruční doby:

3.5.1. potraviny: v případě potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být Zboží spotřebováno, jsou-li ze strany Kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady; výjimkou jsou (i) ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (čerstvé ovoce a zelenina, pekařské výrobky určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, žvýkaček, limonád, ovocných šťáv, lihovin a ostatních alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent apod.) a (ii) ty potraviny, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé – u těchto výrobků je Kupující oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud Prodejce nestanoví výslovně jinak (např. v případě garance kvality po určité období apod.); toto ustanovení se použije obdobně u zuživatelných věcí, na kterých je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u věcí podléhajících rychlé zkáze, na kterých je vyznačena doba, po kterou lze věc použít;

3.5.2. nepotravinářské Zboží: u ostatních výrobků v případě prodeje Kupujícímu-spotřebiteli po dobu 24 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícím, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou má Prodejce Zboží u sebe za účelem vyřízení reklamace, a to až do doby, kdy je Kupující povinen Zboží po vyřízení reklamace převzít.

3.6. V případě vyřízení reklamace výměnou vadného Zboží za nové začíná běžet nová záruční doba ode dne převzetí nového Zboží Uživatelem.

 

4. NÁROKY PLYNOUCÍ Z VAD ZBOŽÍ

4.1. V případě podstatných vad Zboží, majících vliv na jeho základní funkčnost či možnost jeho užití pro stanovený účel, zejména v případě, kdy je Zboží zkaženo, viditelně nebo funkčně poškozeno, nebo nebyla dodána jeho důležitá část apod., má Kupující právo požadovat dodání nového Zboží, nebo jeho chybějící části, případně má Kupující právo požadovat opravu Zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Jestliže má Zboží podstatnou vadu, má Kupující rovněž právo odstoupit od Kupní smlouvy.

4.2. V případě nepodstatných vad Zboží, nemajících vliv na jeho základní funkčnost, zejména v případě drobného poškození Zboží, které nemá vliv na funkčnost či možnost jeho užití pro sledovaný účel, nebo v případě chybějící nepodstatné části Zboží nebo vady množství dodaného Zboží, má Kupující právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.3. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodejce zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující namísto práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

4.4. Zvolený způsob vyřízení reklamace je Kupující povinen vždy oznámit Prodejci společně s uplatněním reklamace a oznámením vady Zboží.

 

5. POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE

5.1. Po uplatnění reklamace zašle Prodejce, případně Provozovatel, byla-li reklamace uplatněna prostřednictvím Provozovatele, Kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením Zboží a jeho množství, data přijetí reklamace a Kupujícím preferovaným způsobem jejího vyřízení.

 

5.2. Prodejce je povinen o reklamaci rozhodnout do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba k odbornému posouzení vady (dle druhu Zboží), je-li to pro rozhodnutí o vyřízení reklamace potřeba. Lhůta k vyřízení reklamace Prodejcem činí maximálně 30 dní, nestanoví-li právní předpisy jinak. Není-li reklamace vyřízena ani do 30 dnů od jejího uplatnění, a nedohodne-li se Prodejce s Kupujícím jinak, má Kupující právo na výměnu Zboží za nové, případně právo odstoupit od Kupní smlouvy.

 

5.2. O postupu v rámci vyřízení reklamace je Prodejce povinen Provozovatele průběžně informovat. Tyto informace je Provozovatel oprávněn komunikovat Kupujícímu.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Tento článek 6. Reklamačního řádu se nepoužije na Kupní smlouvu o dodávce potravin, nápojů nebo jiného Zboží běžné spotřeby. Pro vyloučení pochybností, dodání Zboží Organizátorovi v rámci Společného nákupu se považuje za dodání do místa, které Kupující určil ve smyslu § 1840, písm. g) Občanského zákoníku.

 

6.2 Tento článek 6. Reklamačního řádu se dále nepoužije v případech dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, zejména v případě Kupní smlouvy na Zboží, které:

6.2.1. podléhá rychlé zkáze;

6.2.2. bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

6.2.3. bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím;

6.2.4. bylo dodáno v uzavřeném obalu, z něhož jej Kupující vyňal, a z hygienických důvodů není možné jej vrátit;

6.3. Kupující-spotřebitel je, s výjimkami dle článků 6.1 a 6.2 výše, oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, a to i bez udání důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí Zboží. Bude-li Zboží dodáno v rámci Společného nákupu Organizátorovi Nákupní skupiny (jako osobě odlišné od Kupujícího), běží tato lhůta od prvního z následujících dní:

6.3.1. dne, kdy si Kupující Zboží od Organizátora skutečně převzal;

6.3.2. posledního dne, který byl stanoven jako tzv. Výdejní den, pokud byl stanoven, tj. den určený Organizátorem pro převzetí Zboží Kupujícím;

 

6.3.3. 5. pracovního dne po dni dodání Zboží Organizátorovi, pokud Organizátor nestanovil Výdejní den.

Pro vyloučení pochybností, pokud Organizátor neuvědomí Kupující ze své Nákupní skupiny o dodání Zboží k Organizátorovi, nemá tato skutečnost vliv na závazky Prodejce. Za veškeré škody, které by tím mohly Kupujícímu vzniknout, odpovídá Kupujícímu Organizátor.

6.4. Odstoupení podle tohoto článku 6. Reklamačního řádu je možné provést:

6.4.1. prostřednictvím e-mailové adresy Prodejce uvedené při jeho registraci; nebo

6.4.2. prostřednictvím Provozovatele, a to zasláním e-mailové zprávy na obchod@regionchodsko.cz

6.5. Odstoupení od Kupní smlouvy učiněné prostřednictvím Provozovatele se považuje za doručené Prodejci okamžikem, kdy je Provozovatel obdrží.

6.6. V zastoupení Kupujícího-člena své Nákupní skupiny je oprávněn odstoupení od Kupní smlouvy provést též Organizátor, který Zboží za Kupujícího objednal.

6.8. V odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen jednoznačně identifikovat Kupní smlouvu (např. číslem objednávky).

6.9. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen nejpozději do 14 dnů od takového odstoupení vrátit Zboží přímo Prodejci v bezvadném stavu, s veškerým příslušenstvím a s kompletní dokumentací, a to na adresu uvedenou v profilu Prodejce na Portálu nebo jiné jím určené místo, a není-li pak adresu jeho sídla či místa podnikání

7. VYPOŘÁDÁNÍ PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy oprávněně, je mu Prodejce povinen vrátit zaplacenou Kupní cenu, včetně nákladů spojených s dopravou Zboží, a to bezhotovostním převodem na účet Kupujícího, z něhož byla Kupní cena zaplacena, příp. na jiný účet, který pro tyto účely Kupující označí. V případě, že Prodejce nabízí více způsobů přepravy Zboží s různou cenou, je při odstoupení od Kupní smlouvy povinen Kupujícímu vrátit pouze náklady dodání Zboží ve výši ceny nejlevnějšího způsobu přepravy, který Prodejce pro dané Zboží v době uzavření Kupní smlouvy nabízel.

7.2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží. Kupující není oprávněn vracet Zboží Prodejci formou dobírky; takto zaslané Zboží je Prodejce oprávněn odmítnout.

7.3. Kupující odpovídá Prodejci pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zejména Kupující Prodejci odpovídá za poškození Zboží jiným způsobem než v důsledku jeho přiměřeného poškození užíváním k účelu, k jakému je určeno, po dobu od přijetí Zboží do odstoupení od Kupní smlouvy.

7.4. V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy neplatně, Kupní smlouva nezaniká. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, Prodejce zašle Zboží zpět Kupujícímu na jeho náklady, nebo je na jeho náklady uskladní, o čemž je neprodleně povinen vyrozumět Kupujícího.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Veškerá ustanovení tohoto Reklamačního řádu jsou oddělitelná. V případě, že bude jakékoli ustanovení považováno za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních práv a povinností vyplývajících z tohoto Reklamačního řádu.

8.2. V případě, že dojde mezi Prodejcem a Kupujícím, který je spotřebitelem, příp. mezi Provozovatelem a Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ve smyslu § 20d Zákona o ochraně spotřebitele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Související informace lze nalézt na www.regionchodsko.cz

 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné po aktualizaci od 01. 03. 2024

bottom of page