top of page

Románský kostelík s unikátním krovem

Kostel Všech svatých Horšov

Jedna z nejvýznamnějších a nejcennějších církevních staveb regionu západních Čech. Původně románský kostel z 10. století. Býval součástí rozsáhlého biskupského dvorce, který spravoval zdejší oblast. Kostel prošel gotickou přestavbou kolem roku 1360. Nalezneme zde unikátní krov z roku 1361. Barokní přestavba proběhla v 18. století. Z této přestavby se nám dochovala většina mobiliáře včetně několika barokních oltářů z dílny plzeňského řezbáře Karla Legáta.

Počátky kostela Všech Svatých klademe do poslední třetiny 12. století. V 60. letech 14. století došlo k přestavbě malého románského kostelíka v gotickém slohu do podoby, kterou si objekt v zásadě uchoval dodnes. Přestavba kostela znamenala podstatné rozšíření lodi severním směrem. Kostel byl dostavěn o presbyterium ukončené pětibokým závěrem s vnějším opěrným systémem a sklenuté dvěma poli křížové klenby. Presbyterium pak bylo vymalováno malbami znázorňujícími symboly evangelistů a galerii postav Všech svatých na pozadí bohatého arabeskového dekoru. Tyto malby byly nalezeny při obnově kostelíku v roce 2005. Krátce po dokončení přestavby byla k jižní straně presbyteria přistavěna kaple svaté Barbory. I tato kaple byla vyzdobena malbami, které se dodnes dochovaly pouze v části na východní stěně. Malířská výzdoba byla kolem roku 1489 překryta novou výzdobou z legendy o životě svaté Barbory. Na počátku 16. století doplnila kostelík štíhlá věž opatřená zvonem od mistra Petra, jehož horní část doplňují jména čtyř evangelistů. Poslední velká přestavba byla uskutečněna před rokem 1745. Na exteriér měla jen malý vliv, větší byl v jeho interiéru. Kostel byl opatřen novou galerií a byla upravena okna v lodi kostela. Plochý strop a stěny lodi byly opatřeny štukovou výzdobou s povrchovou úpravou v podobě mramorování. Z tohoto období pochází hlavní oltář Všech svatých, oba boční oltáře sv. Anny a Panny Marie, chórové lavice, kazatelna a chórová mřížka. V 18. století byl prostor hřbitova při kostele opatřen kamennou ohradní zdí. K západní části kostela byla přistavěna předsíň. V 90. letech 20. století byl kostel velmi zchátralý. V letech 2001 - 2005 byla uskutečněna celková přestavba areálu kostela. Počátkem 17. století byla jižně od vsi založena velká obora s rybníky obehnaná zdí. Na ostrůvku jednoho z rybníků byl po roce 1744 postaven lovecký zámeček Annaburg. Jeho barokní stavba se před několika lety zřítila, nově byla postavena roku 2007. Cesta procházející oborou je hned vedle kostela. V obci najdeme ještě pozdně gotická sloupková boží muka při cestě do Horšovského Týna a na křižovatce cesty se silnicí stojí čtvercová kaple z 19. století.

Ačkoli horšovský svatostánek připomíná spíše pozdější období, je vhodné si kostel Všech Svatých zmínit již nyní. Jeho jádro je totiž pozdně románské, z konce 12. století. Jedná se především o jižní a západní zeď lodi a věž. Koncem 14. století vznikl gotický presbytář. Po roce 1648 došlo k opravám a mezi lety byla uskutečněna částečná barokní přestavba. Výsledkem byl jednolodní kostel s užším polygonálním presbytářem. Na jihozápadním nároží lodi stojí pozdně gotická věž, v západním průčelí obdélná předsíň. Na jižní straně presbytáře je umístěna obdélná kaple. Součástí presbytáře jsou hrotitá okna, opěrné pilíře a dvě pole křížové klenby. Plochostropou loď osvětlují dvě velká kasulová okna a malé románské okénko. Další románské okno se nachází na jižní straně věže. Kaple sv. Barbory je sklenuta křížovou klenbou. Jedná se o cenný prostor, neboť je zdoben nástěnnými malbami z konce 14. století a z roku Zařízení kostela pochází především z 18. století. Unikum kostela představuje dochovaný gotický krov, který je vymezen dvěma vysokými zděnými štíty. Konstrukci krovu nad lodí tvoří 15 vazeb sestavených z útlých, cm silných krokví, spojených v horní třetině ondřejskými kříži a ve spodní části vynášených vzpěrami. Krov presbytáře se skládá z deseti vazeb. V 90. letech 20. století převzal zcela zchátralý kostel Památkový ústav v Plzni. V období let 2001–2005 byla za přispění Ministerstva kultury ČR v rámci Programu záchrany architektonického dědictví ČR a Programu restaurování movitých kulturních památek uskutečněna celková památková obnova areálu kostela a jeho hodnotného vnitřního zařízení. Objekt je možné navštívit po telefonické domluvě se správou státního hradu a zámku Horšovský Týn.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Objekt je možné navštívit po telefonické domluvě se správou Státního hradu a zámku Horšovský Týn.

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: sakrální památky
Typ výletu: pro pěší
Začátek výletu: obec Horšov
Konec výletu: obec Horšov
Časová náročnost: 30 minut

Kontaktní informace: 

Horšov

Horšov
346 01 Horšovský Týn

+420 379 423 111
+420 606 659 643

bottom of page