top of page

Do historického jádra města a jeho středověký charakter

Měšťanské domy Domažlice

Historické jádro města Domažlic zahrnuje ve své bohaté prostorové skladbě soubory monumentální architektury, městských domů i městského opevnění. Historické jádro s dochovanými pozdně gotickými a renesančními domy s podloubím. Jádra většiny objektů pochází z období pozdní gotiky a renesance. Rozsáhlá přestavba domů proběhla po požáru v 1. polovině 19. století. Historické jádro města Domažlic bylo prohlášeno za památkovou rezervaci ze dne 31. října 1975. Účelem prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci je zabezpečit tomuto celku zvýšenou ochranu jako významnému souboru památek architektury zvláště z období pozdní gotiky a renesance i jako urbanistickému útvaru, jehož půdorys dodnes dokládá vznik města při významné středověké obchodní cestě a jako městu, které sehrálo významnou úlohu v dějinách českého národa. Rozsah památkové rezervace v Domažlicích je vymezen na severu ulicemi Poděbradovou a Komenského, na západě Příhodovými sady a ulicí Na kopečku, na jihu potokem Zubřinou a na východě ulicemi Břetislavovou a Poděbradovou.

Ještě před nedávnem byl ustálen názor, že královské město, založené Přemyslem Otakarem, bylo vybudováno tak říkajíc „na zelené louce". Dnes již víme, že patrně na celé ploše staveniště se rozkládaly objekty staršího slovanského sídliště, které byly objeveny při hloubení výkopů pro plynové a elektrické vedení. Hodnotné jádro historického města ukrývají Domažlice. To je bohaté na kvalitní měšťanské domy, jejichž podoba byla formována od dob vrcholného středověku. Domažlické náměstí je sjednoceno svým podloubím, jehož rozsah a podoba je na poměry západočeských měst unikátní. Pozoruhodný objekt představuje domažlická městská věž, jež svým tvarem, umístěním i předpokládanou dobou vzniku nemá v Čechách obdoby. Bílá věž kostela je vidět téměř ze všech stran také průhledy v bývalém opevnění města, kde je také dobře patrný původní ráz domů. Dominantu města představuje místní panské sídlo Chodský hrad v Domažlicích. Církevní městské památky jsou mnohdy zastoupeny kostely, které si přes barokní úpravy uchovaly původní gotický ráz. Mimořádně hodnotný je městský klášter augustiniánský v Domažlicích. Ačkoli město ztratilo svůj opevňovací charakter, je možno nalézt několik prvků, mezi něž náleží domažlická Dolní brána, patrně jedna z nejstarších svého druhu v Čechách. Jádro města Domažlic vhodně ilustruje vznik měst ve 13. století. A to nejen díky zachovaným památkám, ale i rolí Přemysla Otakara II. při jeho založení. Z nalezených architektonických prvků měšťanských domů zachráněných při přestavbách, jsou zajímavá gotická ostění a další architektonické prvky, vystavené v lapidáriu při Muzeu Chodska v Domažlicích.

Zastávky:
1. Náměstí s historickými domy a podloubím
2. Domažlická věž
2. Chodský hrad a lapidárium
3. Dolní brána a hlavní městská zeď
5. Hořejší brána na náměstí Míru

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně volně přístupné, výstup na Chodskou věž: květen-srpen

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Výstup na Chodskou věž: dospělí 40,- Kč, děti, studenti, senioři – 20,- Kč, rodinné vstupné – 100,- Kč, Muzeum Chodska na Chodském hradu: dospělí 40 Kč, snížená cena 20 Kč, rodinné vstupné: 90 Kč

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: historie
Typ výletu: turistika
Začátek výletu: Náměstí míru Domažlice
Konec výletu: Náměstí míru Domažlice
Časová náročnost: 2 -3 hodiny

Kontaktní informace: 

Domažlice

Náměstí Míru 51
344 01 Domažlice

+420 379 725 852

bottom of page