top of page

Krásný přírodní park v podhůří Českého lesa je vyhledávaným místem k procházkám v přírodě

Unikátní středověká rybniční soustava se spoustou vzácných živočichů, raků, ledňáčků a škeblí. Domažlický park Zelenov představuje zdejší krásnou přírodu.

Chráněné území o rozloze 3 km2 bylo založeno v roce 1987. Většinu parku pokrývají husté smrkové lesy. Nachází se zde však také unikátní středověká rybniční soustava, která ve středověku zásobila Domažlice. Z původních 17 rybníků se do současnosti dochovaly jen tři, za to s velice čistou vodou. Proto se zde velmi daří vodním ptákům, rakům a říčním škeblím.

Přírodní park Zelenov

Přírodní park Zelenov

Foto: Archiv Region Chodsko

Zelenov Domažlice výlet

Přírodní park se zachovalou přírodou

Přírodní park Zelenov se rozkládá na ploše 345 ha a navazuje na chráněnou krajinnou oblast Český les a stejnojmenný přírodní park. Nachází se necelé 2 km od Domažlic a je součástí geomorfologického celku Všerubská vrchovina, podcelku Českokubická vrchovina a okrsku Babylonská vrchovina. Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla vyhodnocena na 97% území parku. Převážná část parku, s nejvyšším vrchem Dmout (602 m. n. m.), je porostlá smrkovými lesy, které doplňují olšiny, remízy a rozptýlená zeleň.

Skvělé pro cykloturistiku

Přírodní park Zelenov protínají stezky pro pěší i cyklisty, takže se tu můžete nerušeně procházet či projíždět a obdivovat velký kus přírody téměř za branami Domažlic. U rybníků nechybí dřevěná posezení, ze kterých si můžete užívat krásnou přírodní scenérii se zvuky vodních ptáků a žab.

Zelenov cyklistika
Zelenov výlety pro děti

Ideální pro kočárky a procházky s dětmi

Přírodní park Zelenov je místo, které můžete s dětmi navštěvovat každé roční období. Děti zde nemusejí stoupat do kopců, cesty nejsou pokryté kameny a můžete se zde posadit na některém z odpočívadel. K tomu všemu přidejte kouzlo zdejších rybníčků a pěkné výhledy na Čerchov. Děti zde můžou objevovat nebo se interaktivně zabavit. Nejlepší čas na návštěvu je brzké jaro, kdy si užijete spousty krásné květiny.

Naučná stezka v Zelenovském údolí

Stezka je bezprostředně napojena na město Domažlice a návštěvníky provede nejzajímavějšími místy přírodního parku Zelenov. Okruh stezky má necelých 10 km. Stezku však nemusíte projít celou, dá se absolvovat menší či větší okruh. Kdo si netroufne na celou trasu, může se na stezku napojit ze záchytného parkoviště, a obejít jen kratší okruh. Desetikilometrová naučná stezka podél rybníků představuje 12 interaktivních tabulí, tematicky věnovaných flóře, fauně a rybníkům přírodního parku Zelenov. Děti tak mohou poznávat ptáky, houby, lesní zvěř, dřeviny, ryby a květenu. Dále jsou zde lavičky, altány, stojany na kola a díky speciálním mobilním aplikacím si lze pustit zvuky zvířat. Stezka začíná u cyklostezky na Havlovice a pokračuje na Zelenov kolem vrcholu Dmout, který je se 603 metry nejvyšším vrcholem převážně lesnatého přírodního parku Zelenov. Ke stezce se dá také dostat vlakem, zastávka Babylon ,,Hadrovec“ je vzdálena cca 1 km od záchytného parkoviště. Naučná stezka je krásný turistický cíl, který má navíc vzdělávací charakter.

Naučná stezka Zelenovské údolí
Zelenov příroda

O zdejší krásy pečují Městské lesy Domažlice

O rybniční soustavu a zachovalý lesní porost pečuje společnost Městské lesy Domažlice. Ještě před čtvrt stoletím ale v oblasti sídlili jen pohraničníci. Pár kilometrů odtud začínala obávaná a neprostupná železná opona. To už je naštěstí minulost. Z bývalé vojenské střelnice je dnes správcovská budova místního hajného. Z původních 17 rybníků můžete objevit tři: Zelenovský, Radošovský a Strakovský. Rybníky jsou napájeny potokem Zubřina který vás bude provázet celou trasou Zelenova.

Bažant je jednou z náhodných atrakcí

Bažant královský je jednou z náhodných atrakcí parku. U budovy, na kterou při procházce parkem určitě narazíte, si můžete prohlédnout i voliéry s bažanty.

Zelenov bažant královský
Zelenov rostliny

Vzácnější druhy rostlin

Na některých místech se zachovaly pestré trávníky a na bývalých vlhkých loukách se vyvinula vysokobylinná lada. Na okraji rybníku se vyskytují vzácnější druhy rostlin – např. zábelník bahenní (Comarum palustre) nebo šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata). Místy se zde vyskytují vlhké sečené louky, kde můžeme objevit vzácné rostliny, např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), či kozlík dvoudomý (Valeriana dioica).

Výskyt kriticky ohroženého raka

V daném území se nachází jedna ze čtyř lokalit v rámci ČR výskytu kriticky ohroženého raka kamenáče (Austropotamobius torrentium). Zároveň je jedinou dosud zjištěnou lokalitou v naší republice, kde se vyskytuje spolu s rakem říčním (Asfacus astacus). Kromě raků zde byl zaregistrován výskyt dalších zákonem chráněných živočichů, a to škeble říční (Anodonta cygnea). Oba dva jsou zařazeni rovněž do kategorie silně ohrožených druhu. Jejich zdejší výskyt je dán čistotou zdejší přírody.

Zelenov rak kamenáč

Pravěké osídlení v době bronzové

Sedmihoří představuje výjimečný archeologický mikroregion západních Čech. Z archeologického hlediska je rozsáhlý útvar Sedmihoří prozkoumán poměrně málo, neboť je zdejší terén velmi obtížně "čitelný" i pro zkušeného odborníka. Zdejšími výzkumy zde bylo zjištěno skutečně rozsáhlé pravěké osídlení na vrcholech Sedmihoří. Nejvýznamnější období osídlení Sedmihoří představuje sklonek starší a počátek střední doby bronzové (zhruba 1700-1550 př.n.l.), kdy na Chlumu vyrostlo největší dosud známé západočeské hradisko. Tento neobvyklý charakter osídlení je často kladen do souvislosti s možnou strategickou funkcí hradiště při kontrole blízkých ložisek měděné rudy a rýžovišť kasiteritu (cínové rudy). Vrchol Chlum nese doklady osídlení ještě z pozdní doby bronzové. Pozdně halštatské sídliště zastupuje výšinné sídliště na Rozsoše s nalezenými stopami po zpracování kovů a jedno z nejmenších a nejlépe zachovaných západočeských hradišť na Malém krakovském vrchu. Těmito sídlišti také dějiny trvalého osídlení Sedmihoří pravděpodobně končí. Jsou zde nálezy keramiky na Rozsoše z pozdně halštatské, mlado až pozdněhradištní doby a středověku. Dosud však není objasněn způsob obživy obyvatel těchto extrémně položených sídlišť.

Region Chodsko, příroda a pohyb
Zelenov ledňáček říční

Létajícím drahokamem je zdejší ledňáček

Ledňáček říční patří mezi nejpestřejší druhy ptáků vyskytujících se na území České republiky. Pro své pestré zbarvení získal přezdívku „létající drahokam”. Je to velmi vzácný a plachý pták. Pokud ledňáček loví rybku pro sebe, polyká ji hlavou napřed, pokud ji nese mláďatům, drží ji v zobáku hlavou směrem ven. V České republice se ledňáček říční (Atcedo atthis) vyskytuje celoročně. I přesto, že je jeho populační trend na českém území v posledních letech na mírném vzestupu, stále jej řadíme mezi silně ohrožené a tudíž i přísně chráněné druhy. Na území ČR totiž hnízdí pouze v počtu 300–700 párů, a to maximálně do nadmořské výšky 900 m. Největším ohrožením pro ledňáčky je nedostatek hnízdních příležitostí. Ohrožují je i dlouhotrvající mrazy.

Volavka - šedý elegán Zelenova

Volavka popelavá patří mezi druhy, které se trvale zabydlely na našem území a kterým se zde poměrně dobře daří. I proto se s nimi můžeme potkat běžně u rybníků a řek, které jsou jejich domovem resp. místem, kde se v okolí běžně vyskytují. Tito impozantní ptáci přes naše území obvykle pouze táhnou na jiná místa. Volavka popelavá však v posledních letech zvyšuje své stavy, i proto tohoto elegána ptačí říše běžně můžeme pozorovat také v Zelenově. Volavky žijí v koloniích, není to ovšem pravidlem. Každý rok se objevují i ojedinělé páry. Hlavní potravou volavky jsou různí vodní živočichové, především rybky, žáby, ale i menší ptáci, měkkýši, myši, hraboši a větší hmyz. Tento pták je tak bystrý a plachý. Má velkou únikovou vzdálenost a není snadné se k němu přiblížit. Volavka byla dříve pronásledovaná jako významný škůdce. Dnes je ve většině evropských států chráněna a její stavy se opět zvyšují.

Zelenov volavka
Zelenov rybníky

Unikátní rybniční systém

Unikátní rybniční systém zásobil Domažlice vodou už ve středověku. V Domažlicích se totiž nacházelo celkem sedm mlýnů. Z původních sedmnácti rybníků se dodnes dochovaly čtyři. Po ostatních zůstaly v krajině znatelné prohlubně. Některé rybníky se daří i po stovkách let znovu obnovit.

Zeleň kam se podíváš

Kolem rybníků se rozprostírají husté smrkové lesy. Nadohled je hraniční hřeben Český les v čele s nejvyšší horou Čerchovem. Zelenovský, Radošovský a Strakovský i další dnes už bezejmenné rybníky napájí říčka jménem Zubřina.

Zlenov_10x.jpg
Zelenov turistika

Odpočinkové výletní prostředí

Vydejte se do nenáročné přírody, která vás osvěží a u které zahodíte pracovní myšlenky za hlavu. Zelenov pro vás bude určitě krásným zeleným překvapením a trasy bez stoupání do kopců.

Přírodní park Zelenov

Navštivte přírodní park Zelenov a užijte si společně klidné prostředí

Foto: Archiv Region Chodsko

bottom of page