top of page

Hraniční přechod Folmava - Fürth im Wald

Tři znaky na hranici Folmava

Na tomto místě se setkávají hranice tří historických území symbolizovaných třemi znaky vytesanými ve skále - bavorskou routou (Kurfiřství bavorské), falckým lvem (Vévodství falcké) a českým lvem (Koruna česká). Tato symbolika upomíná na hraniční smlouvu, kterou v roce 1764 uzavřela císařovna Marie Terezie s bavorským kurfiřtem Maxmiliánem Josefem III. Nový průběh hranice byl vyměřen a osazen znakovými mezníky, krásnými, tzv. tereziánskými hraničními kameny, kterých se jen mezi Hraničnou a Folmavou nachází 18.

Východiskem nám může být turistický rozcestník v Dolní Folmavě, odkud se nejprve po žluté a posléze po zelené turistické značce dostaneme nejprve na území bývalé vsi Bystřice, kde dnes máme možnost spatřit už jen památník na 1. světovou válku, ruiny sklárny a mlýna a pustnoucí objekty po rotě Pohraniční stráže. Odtud už nás čeká výrazné stoupání až ke Třem znakům, které jsou položeny ve vysoké poloze přímo na česko – bavorské hranici. Místo je i turistickým hraničním přechodem, který můžeme využít k návštěvě výrazné skalky Kreuzfelsen (938 m), ke které nás od Tří znaků dovede turistické značení po hřebeni, přibližně půl kilometru jižním směrem. Skalce s omezeným výhledem vévodí mohutný kříž s Kristem. Tři znaky - Drei Wappen leží jen několik metrů za hranicí na bavorské straně. Pozornost přitahuje hlavně skalka, do které byly v roce 1766 při vyměřování hranice vytesány znaky tří historických území, jejichž hranice se zde setkávaly. Nachází se tady historické trojmezí Čech, Horní Falce a Bavorska. Význam historie tohoto místa přetrval do současnosti. Tereziánské kameny na česko-bavorské hranici totiž
mají na české straně vždycky bílého lva na červeném podkladě. Na druhé straně kamene jsou však odlišeny dva erby - falcký žlutý lev na černém podkladě nebo bavorská modrobílá šachovnice. Tyto dva erby na německé straně kamene se potkávají právě tady - v Českém lese v lokalitě Čerchovského hvozdu - v důsledku toho je tak Chebsko a severní polovina Českého lesa vyznačena česko-falckými erby, zatímco Šumava a jižní polovina Českého lesa je vyznačena česko-bavorskými erby. Místo s historickým trojmezím Čech, Horní Falce a Bavorska je oficiálním turistickým přechodem s pojmenováním Tři znaky/Drei Wappen (u hraničního znaku 13). Hraniční linie tu dosahuje nadmořské výšky skoro 900 metrů. Na bavorské straně místa je skála na jejímž vrcholu spočívá kříž. Do skály byly v roce 1766 vytesány znaky tří zemí, jejichž hranice se zde setkávaly.Zleva doprava jsou vytesány erby Bavorského kurfiřtství (CB = Churfűrstentum Bayern) tedy Kurfiřství bavorské, českého lva (KB Krőne Bőhmen), čili Koruna česká a falckého lva (HP Herzogtum Pfalz), tedy Vévodství falcké. Nad českým lvem je letopočet 1766 (vytyčení a omezníkování hranice v souvislosti s územními změnami za vlády Marie Terezie), zkratka KB (Königreich Böhmen - Království české) a N (Numerus-číslo) 19 značící pořadové číslo hraničního znaku. Nad falckým lvem je zkratka HP (Herzogium Pfalz - Vévodství falcké). Historický znak nestojí v hraniční linii a není zanesen do hraničních dokumentů. Obnova barevného nátěru tak závisí na dobrovolnictví nebo nad rámec povinností orgánů pověřených údržbou hranic (za Českou republiku nátěry hraničních znaků provádí Zeměměřický úřad). V prvorepublikových turistických průvodcích se objevuje přeshraniční zeleně značená trasa z Čerchova a Fuchsovy Hutě (Bystřice) do Lesního Mnichova (Waldmünchen) a Brodu nad Lesy (Furth im Wald). Státní hranici turistická značka překonávala u Třech znaků. U hraničního přechodu Lísková se nachází replika historického hraničního znaku s barevným nátěrem jednotlivých erbů - je zavěšena u vchodu do Travel Free Shopu. Trojmezní historický znak je významnou hraniční i topografickou památkou, dobře ukrytou stranou civilizace v širokém pohraničním hvozdě.

Tato topografická památka upomíná na hraniční smlouvu mezi císařovnou Marií Terezií a bavorským kurfiřtem Maxmiliánem Josefem III. z 3. března 1764. Nový průběh hranice byl vyměřen a osazen znakovými mezníky v letech 1764 – 1766. Místu vévodí i pěkně položený litinový kříž na skalce nad znaky a poutník si zde může odpočinout i pod dřevěným přístřeškem, který zde byl vybudován na počátku 90. let minulého století jako jeden z příkladů rozvíjející se příhraniční spolupráce mezi Čechy a Němci. Od Tří znaků se můžeme buď vrátit stejnou cestou zpět, nebo pokračovat dále po hřebeni až na vrchol Čerchova.

Ní & Pro něj postele

Otevírací doba:

Celoročně

Ní & Pro něj postele

Ceny:

Vstupné zdarma

Ní & Pro něj postele

Více informací:

Zaměření výletu: historie
Typ výletu: pro pěší
Začátek výletu: Dolní Folmava
Konec výletu: Tři znaky
Časová náročnost: 2 -4 hodiny

Kontaktní informace: 

Česká Kubice

Česká Kubice 82

+420 379 793 134

bottom of page